مجله نوجوان 248 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 248 صفحه 8

طنز سیدسعید هاشمی یک اثر هنری جذاب و معنادار (1) در شهری یک مسابقهی هنری تبلیغ میشد. ماجرا از این قرار بود که در این مسابقه باید چند هنرمند شرکت میکردند و آخرین اثر هنریشان را به نمایش میگذاشتند. داوران قضاوت میکردند و هر اثر هنری که زیباتر، نوتر، جذابتر و معنادارتر بود، جایزه میگرفت. یک مردک نزولخوار در این شهر زندگی میکرد که دوست داشت از هر راهی و هر سوراخی، پول و پلهای به هم بزند. روزی که هنرمندان برای شرکت در این مسابقه عازم بودند، مرد نزولخوار گفت: هر چه باداباد، کی به کیه؟ ما هم میریم شاید دری به تخته خورد و جایزهای گرفتیم. قبل از شروع مسابقه، هنرمندان حسابی تمرین کردند. کلّی هم دعا خواندند تا بلکه در این مسابقه برگزیده شوند و بین فک و فامیل که ماجرا را از تلویزیون میدیدند سربلند شوند. مرد نزولخوار عین خیالش نبود و همینطور زل زده بود به دوربین.مسابقه شروع شد. هر کس شروع کرد به ساختن یک اثر. مرد نزولخوار هم روی بومی که جلویش بود، دو تا خط صاف و یک خط منحنی کشید. بعد هم رفت گوشهای نشست و شروع کرد به سیگار کشیدن. وقتی نتایج را اعلام کردند، مرد نزولخوار اول شده بود. به دلیل پدیدآوردن اثری بدیع و معنادار و نوآوری در اثر. پایان! * * * یادداشت سردبیر: آقاجان! این نوشتهی شما پیام ندارد. همه چیز به نفع مرد نزولخوار تمام شده. پس پیام داستان چه میشود؟ نویسنده: چشم آقای سردبیر! من این مطلب را بازنویسی میکنم. یک اثر هنری جذاب و معنادار (2) قرار بود در شهری یک مسابقهی هنری برگزار شود. هر اثر هنری که زیباتر و جذابتر بود، جایزه میگرفت. مرد نزولخواری در این شهر زندگی میکرد که دوست داشت از هر راهی به پول و پلهای برسد. روزی که هنرمندان عازم شرکت در این مسابقه بودند، مرد نزولخوار با خودش گفت: ای بابا! کی به کیه؟ ما هم میریم شاید دری به تخته خورد و جایزهای گرفتیم. قبل از شروع مسابقه، هنرمندان حسابی تمرین کردند. کلی هم دعا خواندند تا بلکه در این مسابقه برگزیده شوند و بین فک و فامیل که ماجرا را از تلویزیون میدیدند سربلند شوند. مرد نزولخوار اما عین خیالش نبود و همینطور زل زده بود به دوربین. مسابقه شروع شد. هر کس شروع کرد به آفرینش یک اثر. مرد نزولخوار هم روی بومی که جلویش بود چند تا خط دریوری کشید. وقتی نتایج را اعلام کردند، مرد نزولخوار اول شده بود. به دلیل نوآوری

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 248صفحه 8