بوی پدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1391

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : قزوه، علیرضا

بوی پدر

بوی پدر

‏علیرضا قزوه‏

‏به حضرت امام خمینی‏

‏هنوز این کوچه ها، این کوچه ها بوی پدر دارد‏

‏نگاه روشن ما ریشه در باغ سحر دارد‏

‏هنوز ای مهربان ! در ماتمت هر تار جان من‏

‏نیستان در نیستان ، زخمه های شعله ور دارد‏

‏نمی گویم تو پایان بهاری ؛ بعد تو امّا ‏

‏بهار عیش ما لبخند از خون جگر دارد‏

‏اگر خورشید رفت، این آسمان خورشید می زاید‏

‏اگر خوشید رفت، این آسمان قرص قمر دارد‏

‏در این بازار ، عاشق تر کسی کز خود نمی گوید‏

‏همیشه مرد کم گو دردهای بیشتر دارد‏

‏مخواه از نابرادرها که یا و مونست باشند‏

‏عزیز مصر بودن ، یوسف من ! دردسر دارد‏

‏دو روزی مهربانا! غربت ما را تحمّل کن‏

‏می آید آن که از درد تمام ما خبر دارد‏

‏خرداد 1390‏

‏(برگرفته از کتاب صبح بنارس)‏

‏ ‏

‎ ‎