مجله نوجوان 184 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 184 صفحه 6

حامد قاموس مقدم عاشقانه هاي يك آشغالانس نگاهي به فيلم Wall جديدترين محصول والت ديسني پيش بيني پايان دنيا و سرنوشت زمين ، يكي از موضوعاتي است كه هميشه به عنوان دغدغة فيلمسازان و داستان نويسان گونة علمي- تخيلي مطرح بوده است . در كنار اين موضوع كلّي ، موضوعاتي نظير آدم فضاييها و فكر «بوييدن گل در كره اي ديگر» نيز به وجود آمده و شكل گرفته است امّا موضوعي كلّي تر و حياتي تر از همة اين چيزها وجود دارد كه به زمان و مكان محدود نمي شود و آن «عشق» است . عشق به جنس مخالف ، عشق به سرزمين ، عشق به آب و خاك آبا و اجدادي و بسياري از انواع ديگر آن كه هميشه سبب رشد بشر شده است و جرأت مبارزه براي رسيدن به آن را در انسان بيدار نگه داشته است . فرض كنيد ميليونها ميليون سال گذشته است و زمين به دليل ازدياد زباله هاي غير قابل بازيافت و صنعتي ديگر قابل سكونت براي آدمها نيست . همة آدمها از كهكشاني ديگر رفته اند و تنها بازماندة متفكر بر روي زمين ، يك ربات آشغال جمع كن به نام «وال - اي» است . اين ربات به همراه تنها دوستش كه يك سوسك است و در واقع تنها ساكنان كرة زمين هستند . روزها را با جمع اوري و ساماندهي زباله هاي روي زمين به شب مي رسانند و با دنيايي كه براي خود ساخته اند روزگار مي گذرانند . يك روز «وال - اي» با يافتن يك حلقه فيلم سينمايي ، با مفهوم «عشق» آشنا مي شود و با اينكه براي او داشتن احساسات ، برنامه ريزي نشده است ، دچار حسّ دوست داشتن مي شود . او با ديدن يك ربات كه از كهكشان آدمها براي يافتن نمونة حيات به زمين آمده است ، يك دل نه چند ميليون ميليون دل عاشق مي شود و اين عشق در نهايت منجر به بيدار شدن عشق آدمها به زميني مي شود كه ميليونها ميليون سال قبل توسط اجدادشان ترك شده است . آدمها تا آن زمان خيال مي كردند كه رباتها در اختيار آن ها و گوش به فرمانشان هستند ولي وقتي به خود مي آيند كه مي بينند

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 184صفحه 6