مجله کودک 438 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 438 صفحه 4

یک خاطره هزار پند هر زمان که حضرت امام (س) بر ضد شاه سخنرانی میکردند، فوراً در نجف جار و جنجال بهراه میافتاد؛ برچسب و تهمت تازهای به امام و یارانش زده میشد. همهی این کارها به نیت سرگرم کردن امام به مسائل داخلی بود تا ایشان را از مبارزه با شاه باز دارند. ولی حضرت امام که درسهای زیادی از تاریخ آموخته بودند، میدانستند که هرگز نباید از دشمن اصلی غفلت کنند و به اختلافات داخلی سرگرم شوند. به این دلیل ایشان نهتنها در برابر رژیم شاه هشیارانه برخورد میکردند و آگاهانه درمییافتند که هدف رژیم و نقشهاش چیست، بلکه با گربه پلنگی این گربه در طبقهبندی گربههای موبلند یا ایرانی قرار دارد. جانورشناسان درباره اصل و نسب این گربه با هم اختلافنظر دارند، اما همگی درباره ظاهر پلنگی آن، نظر یکسانی دارند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 438صفحه 4