مجله کودک 439 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 2

بهنامخداوندبخشندهمهربان کودکان هفتهنامهکودکانایران صاحبامتیازومدیرمسئول: مؤسسهتنظیمونشرآثارامام «ره» شرح روی جلد بازی بادبزنهای رنگی بچهها ی پشت جلد در گرمای تابستان میخواهند خودشان را به بادبزنهای روی جلد برسانند. به نظر شما هرکدام از بادبزنها نصیب کدامشان میشود؟ خطها را دنبال کنید تا به جواب برسید. سردبیران : افشینعلاءـسیامکسرمدی مدیرهنری : احمدقائمیمهدوی تصویرگر : حامدکمالی مدیرداخلیوطراحبازیجلد : نادیاعلاء عکس : امیرمحمدلاجوردÕحروفچین : نیرالساداتوالاتبار توزیعوامورمشترکین: محمدرضاملازاده لیتوگرافیوچاپ : موسسهچاپونشرعروج نشانی : خیابانانقلاباسلامیـچهارراهحافظـپلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر : 66712211 یاددوست قصهدوست دیداردوست شعردوست دانشدوست ورزشدوست کتاب گربه جلدآخر فهرست مطالب کتاب در مجله مقدمه جلد آخر ادامه گربههای موکوتاه گربه چارترو گربه موکوتاه اروپایی گربه موکوتاه خارجی .....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 2