مجله کودک 439 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 4

یک خاطره هزار پند کاراینبچههارادیدی؟ حضرت امام (س) برای خودش، عنوان و بهرهای قائل نبود. امام که توانسته بود تمام سیاستهای دنیا را با قدرت خود تغییر دهد و جابهجا کند، او که کلامش مثل بمب در دنیا منفجر میشد و اثر میگذاشت، آن اراده نیرومندی که کوههای بزرگ دربرابرش کوچک بودند، هر وقت از مردم صحبت میشد، خودش را کوچکتر فرض میکرد و در مقابل احساسات و ایمان و شجاعت و عظمت و فداکاری مردم، سر تعظیم فرود میآورد و فروتنانه میگفت: مردم از ما بهترند. گربههای موکوتاه (ادامه از شماره قبل) گربه انگلیسی روشن در سال 1970 میلادی از آمیزش گربه موکوتاه انگلیسی با نوعی گربه سیامی، گربه انگلیسی روشن متولد شد. سر در این گربه، بزرگ است و گوشها حالت نوک تیز دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 4