مجله کودک 439 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 7

که دل دهم به خندهها به نغمة پرندهها به رویش جوانهها به چَهچَه و ترانهها که در هوای پاکشان که دارد از خدا نشان ز کینهها جدا شوم ز غصهها رها شوم گربه پلنگی انگلیسی موهای کوتاه بههم فشرده، به همراه دم حلقهای و حلقههای اطراف گردن، ویژگیهای ظاهری گربه پلنگی انگلیسی است. این گربه خطوط منحنی شکل بر بدن خود دارد و بسیار خونسرد و آرام است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 7