مجله کودک 439 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 12

صحنههای بسیار زیبایی روبرو بودهام. واکنش یک حیوان دربرابر یک عکاس بسیار وقتها میتواند صحنههای بدیعی خلق کند، حتی هنگامی که شما را تهدید میکند. وقتی در حال عکاسی از یک پلنگ هستید و وقتی شما را نزدیک خود احساس میکند ممکن است احساس خطر کرده و درصدد دفاع از خودش برآید و یا حتی حالت حمله به خود بگیرد. در چنین شرایطی دندان خود را به شما نشان میدهد، رفتاری که آن را جلوی دوربین تلهای انجام نخواهد داد. Õ عکاسی از حیاتوحش باید کار خطرناکی هم باشد، تا حالا گرگ یا پلنگ خوردهتان؟ باورم این است که آنها آسیبی به ما وارد نمیکنند. خیلی از دوستانم با من مخالفت میکنند و میگویند که با این قضیه به طور احساسی برخورد میکنم اما واقعاً باورم این است که برخورد یک حیوان با یک نفر مثلاً عکاس با یک نفر مثلا شکارچی خیلی تفاوت دارد. آنها به خوبی حس میکنند و میفهمند که آیا شما میخواهید آسیبی به او برسانید یا نه. Õاما بالاخره عکاسی از حیاتوحش گاهی وقتها کار ترسناکی است. تا امروز که من هیچوقت از آنها نترسیدهام و این درحالی است که بارها و بارها در نزدیکی آنها بودهام. نمیخواهم بگویم اگر یک روز یک پلنگ به طرف من حمله کند اصلاً نمیترسم اما واقعیت این است که تا وقتی این رفتار را از خودشان نداده بیشتر محو و جذب زیباییهای او هستم. گرگ را حیوانی درنده میدانیم. یادم میآید یک بار در قمشلوی اصفهان شش گرگ در اطراف کومه من بودند و فاصلهشان از من بیشتر از سه متر هم نبود اما آسیبی به من نرساندند. در شرایط خیلی خاصی است که گرگ به انسان حمله میکند، زمستانی سخت باشد، شبی تاریک و طعمهای گیر نیاورده باشدو گرسنه مانده باشد و... Õ در طول پانزده سال عکاسی از حیاتوحش تا به حال پیش نیامده که در شرایطی خاص، در یک شهر تاریک، در زمستانی سخت، با گرگهایی مواجه شوید که طعمهای پیدا نکرده باشند و چشمشان به طعمهای بنام فریبرز روشن شده باشد؟ اگر چنین شرایطی برایم پیش آمده بود اکنون با هم درحال گفتوگو نبودیم. حیوانات را باید دوست داشته باشیم. بیشتر وقتها ترس آدمها از آنها بیهوده است. انصاف را که رعایت کنیم میبینیم بیشتر آنها هستند که باید از آدمها بترسند و نه ما از آنها. متاسفانه ما آدمها خیلی خوب با طبیعت رفتار نکردهایم. باعث انقراض چند گونه از حیوانات شدهایم؟ چقدر در ایجاد تغییر در محیط زندگی طبیعی حیوانات نقش داشتهایم؟ Õ با همه این حرفها، پرسهزدنهای مدام در حیاتوحش با این خطر همراه است که آدم تبدیل به طعمه یکی از حیوانات شود. اگر سرنوشت شما هم چنین باشد ترجیح میدهید خوراک چه حیوانی باشید؟ هیچ حیوانی. به خاطر خودم نمیگویم، از بدنام شدن آن حیوان بعد از خوردهشدنم میترسم. ممکن است بعد از خوردهشدنم این خبر پخش شود و اینکه ممکن است افرادی دیدی منفی نسبت به آن حیوان پیدا کنند و این نگرانم میکند. اما اگر گربه موکوتاه خارجی دو رنگ، از خانواده گربه موکوتاه خارجی است. به نظر میرسد این گربه از گربههای آمریکای جنوبی ایجاد شده باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 12