مجله کودک 439 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 17

جدولمربع 36 خانهای افقی 1.بالا آمدن آب دریا ـ جهت و سمت. 2.از صفات پروردگار، به معنای توانا. 3.با «بازدم» همراه است ـ کلمهای است فرانسوی به معنای میوه یا شیرینی بعد از غذا. 4.لحظهای و زودگذر ـ صورت و رخ. 5.اشاره. 6.طول بدن انسان را گویند ـ واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع. عمودی 1.اندازه و میزان. 2.لباسی زنانه که با بلوز یا کت میپوشند. 3.خاطره. 4.گرم نیست. 5.مخالف گرما. 6.مقیاس وزن برابر صد من تبریز یا 300 کیلوگرم که میگویند مشت نمونهی آن است! پاسخجدولشمارهگذشته: جدول 45 خانهای گربه خارجی دودی از آمیزش گربه موکوتاه آمریکایی و موبلند ایرانی بهوجود آمده است. سر گربه بزرگ است و موهای بدن به آن اندازه فشرده و درهم تنیده نیست که تیمارکردن آن مشکل باشد. نوک بینی و روی پنجه پا از رنگ تیره بدن تشکیل شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 17