مجله کودک 439 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 19

همه مغز ما در حال کوچک شدن است انسانهای اولیه مغزهای بزرگتری داشتند. دانشمندان میگویند که مغز ما از 5هزار سال پیش تاکنون حدود 150 سانتیمتر مکعب کوچکتر شده است. یعنی حدد ده درصد از حالت اولیه خود کوچکتر شده است. بعضی میگویند افزایش کارایی مغز دلیل کوچکترشدن آن است. برخی دیگر هم عقیده دارند که چون دیگر مجبور نیستیم مانند انسانهای اولیه، چیزهای سخت بجویم و فک خیلی قوی نیاز نداریم، لذا جایگاه مغز هم طوری شده است که مغز را کوچکتر کرده است. هر چه هست زیر سرچینخوردگیهای مغز است! چینخوردگیهای مغز، انسان را هوشمند کرده است. سطح مغز ما از شیارهای عمیقی که درهم پیچیده هستند، بهوجود آمده است. این سطح پیچخورده، جایگاه صد میلیارد سلول عصبی است که آنها کار پردازش انواع فعالیتهای ما را انجام میدهند. * ورود به مغز ممنوع! مغز مثل یک قلعه اختصاصی، اجازه ورود به هر مولکولی را به حریم خود نمیدهد. تنها چند مولکول اجازه دارند به بخش اصلی دستگاه عصبی که همان مغز است وارد شوند. مویرگهایی که به مغز غذا میرسانند، مثل نگهبانان یک قلعه، در کنار سلولهایی که به همدیگر چسبیدهاند از ورود مولکولهای بزرگ جلوگیری میکنند. حتی بسیاری از داروها نیز نمیتوانند خود را به مغز برسانند. به تازگی دانشمندان توانستهاند با استفاده از فنآوری نانو، داروهای ویژهای از میان این نگهبانان سمج عبور دهند و به مغز برسانند. آنها این کار را برای درمان تومورها یا همان غدههای سرطانی مغز انجام میدهند. گربه فاقد دم شد. این صفت نسل به نسل منتقل شده است. گربه بدون دم، باهوش است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 19