مجله کودک 439 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 25

نانوا داد زد: «نه مادر! نه نان بینوبتی کسی نبرد هر کسی کار دیگری دارد نان هم از جای دیگری بخرد!»  پیرمردی یواشکی غُر زد: «نانتان هم که خوب نیست زیاد.» شاطر، اما شنید و دعوا کرد: «نان بد بُرده بعد از این نمیآد!»  نوبت من که شد، آقا شاطر زد دو دستی توی تغار خمیر گفت: «این نان آخر است پسر! بعد از این زودتر بیا و بگیر!» گربه پلنگی آسیایی در 4 شکل نقطهدار، خطدار، طرح درهم و معمولی دیده شده است. دو یا سه نوار رنگی هم بر روی بدن این گربه دیده میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 25