مجله کودک 439 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 30

وقتی خواهر کوچک میخواست خودش دوچرخهسواری کند، خواهر بزرگ نمیگذاشت به تنهایی سوار دوچرخه شود. او سوار دوچرخه میشد و خواهر کوچک را هم پشت خود مینشاند. وقتی به مدرسه میرفتند، خواهر بزرگ دست خواهر کوچک را میگرفت و نمیگذاشت خودش به تنهایی برود. وقتی با هم در مزرعة کوچک نزدیک خانهشان بازی میکردند، نمیگذاشت خواهر کوچکش از کنارش دور شود. گربه موکوتاه برمه این گربه در زبان محلی برمه و سیام به «ونگ ماو» معروف است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 30