مجله کودک 439 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 32

نقاشیدرچهارخانه ماشینشهربازی استفاده از ماشینهای شهربازی که به وسیله برق کار میکنند طرفداران زیادی در بین بچهها دارد. در این شماره یکی از این خودروها و راننده هیجانزده آن را نقاشی میکنیم. در یک مستطیل بزرگ که آن را به 12 خانه تقسیمبندی کردهایم، طرح اولیه چهره پسرک راننده را نقاشی میکنیم. حالا نوبت به اضافه کردن دستهای راننده کوچک است. گربه بلو برمه، از دیگر انواع گربه موکوتاه برمهای است که اندازه متوسطی دارد. اندازه بینی و گوش آن پهن است و رنگ چشم زرد مایل به طلایی است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 32