مجله خردسال 31 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 18

دوست دارد. من برایش تخم مرغ می­برم.» گفت: «هیچ­چیز به اندازه­ی آواز من او را خوشحال نمی­کند.» گفت: «من او را سوار می­کنم و به گردش می­برم.» و و هر سـه بـا هم گفتند: « عزیز تو فقط سـاکت بـاش و عرعر نکن این طوری بهتر است. بـابـا رحیم مریض شده حوصله­ی گردش ندارد.» گفت: «ولی باید حتمـا شیر بخورد.» گفت: «بـاید تخـم­مرغ تـازه بخورد.» و کم­کم سر و صدای همه بلند شد. یک چیزی می­گفت. یک چیزی می­گفت. با صدای بلند عرعر می­کرد و ، قدقدی راه انداخته بود که صدایش توی همه­ی ده شنیده می­شد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 18