مجله کودک 104 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفتهنامة کودکان ایران صاحبامتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» l مدیرمسؤول: مهدی ارگانی l سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی l مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی l تصویرگر: محمدحسین صلواتیان l مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء l مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا l عکس: امیرمحمد لاجورد l حروفچین: نیرالسادات والاتبار l توزیع: فرّخ فیّاض l امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج l نشانی: خیابان انقلاب- چهارراه حافظ- پلاک 962 l تلفن: 6706833 l نمابر: 6712211 نشانی پست الکترونیکی: doost-e-Koodak@yahoo.com l آینة دوست: 3 l د مثل دوست: 4 l گزارش دوست: 6 l تصویر دوست: 8 l مدرسة دوست: 10 l داستان دوست: 12 l فکر دوست: 14 l دانش دوست: 16 l قصّة مصور: 17 l فرهنگ دوست: 21 l لبخند دوست: 22 l ورزش دوست: 24 l سرگرمی دوست: 26 l جدول دوست: 27 l قصّة دوست: 28 l سفر دوست: 30 l هنر دوست: 31 l یاد دوست: 32 شرح بازی روی جلد بازی «راز کودکان و پرچمها» روی جلد این شماره، مسابقة ماهانه مجله است که به مناسبت روز جهانی کودک طراحی شده است. هر تصویر بیانگر یک حرف فارسی است. این تصاویر، پایین صفحههای مجله شمارههای 104، 105، 106، 107 تکرار شده است. به جای هر تصویر، حرف مربوط به آن را بگذارید. از کنار هم قراردادن این حرفها، هر صفحه یک کلمه و در کل 4 شماره از 104 تا پایان 107، یک متن به دست میآورید. (یادتان باشد روی جلد این شماره شما را برای پیداکردن این متن راهنمایی میکند). بعد از پیداکردن متن، تا دو هفته بعد از انتشار شمارة 107 فرصت دارید پاسخهایتان را به نشانی مجله بفرستید. فقط یادتان باشد متن را کامل بنویسید (یعنی تا پایان شماره 107) و روی پاکت حتماً بنویسید: مربوط به مسابقة «راز کودکان و پرچمها». راهنمایی: این شماره به طور استثناء، رمز ما شعری از یکی از شاعران خوب کودک و نوجوان است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 2