مجله کودک 104 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 16

دانش دوست استاندارد، اطمینان است به مناسبت روز جهانی استاندارد کلید چراغ اتاقتان را چند بار که روشن و خاموش میکنید، جرقه و دود از آن خارج میشود. پس از مدتی هم به کلی از کار میافتد. زیرا کلید چراغ برق اتاق شما «استاندارد» نیست. در آزمایشگاههای استاندارد کلید قطع و وصل، آزمایشات زیادی برای کلیدهای قطع و وصل اجرا میشود، تا امینی و کیفیت آنها تضمین شود. هر چیزی قابل استانداردکردن است. در حقیقت، استاندارد یک مفهوم است که نشاندهندة انسجام و نظم در فعالیتهای فکری، عملی، فنی و فرهنگی یک جامعه است. میتوانیم بگوییم استانداردسازی یعنی به نظم درآوردن همه چیز. استاندارد فقط مخصوص کالاها و صنایع دست ساخته انسان نیست. حتی برای اعمال و رفتار و محصولات هنری نیز میتوان استاندارد ایجاد کرد. مثلاً تفاوت در یک سبک نقاشی یا شعر، خط، موسیقی و... براساس معیارهایی انجام میشود که باعث تشخیص و تفاوت آنها از یکدیگر میشود. این هم به نوعی، استاندارد محصولات هنری و فرهنگی است. در کشور ما، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مدتهاست که انواع کالاها و محصولات را مورد بررسی کیفی قرار میدهد. هر چند وقت یک بار هم محصولات دیگری به فهرست استانداردسازی کشورمان افزوده میشود. مثلاً به تازگی آزمایشگاه استاندارد و ایمنی اسباببازیهای کودکان در موسسه استاندارد ایجاد شده است. در این آزمایشگاه، تمام مراحل طراحی،ساخت، مواد اولیه و کاربرد اسباببازیها مورد بررسی دقیق قرار میگیرد. علامت استاندارد بر کالاها، نشاندهندة محدودیت نیست، بلکه نشانگر ایجاد نظم و کیفیت مطلوب بر کالاست. از سوی دیگر اعلام استانداردبودن یک کالا به خودی خود ارزش زیادی ندارد. مگر آن که حتماً این کار مهم اجرا شود. در کشور ما تمام دستگاهها و سازمانها، اجرای قوانین استاندارد را پذیرفتهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 16