مجله کودک 104 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 21

فرهنگ دوست حادثه خبر نمیکند! به مناسبت روز ملی کاهش اثرات بلاهای طبیعی رویدادن بلاهای طبیعی (سیل، زلزله، توفان، ...) از کنترل و اراده انسان خارج است. هر چند دانشمندان در جستجوی یافتن راههایی برای غلبه بر این پدیدهها هستند، اما هنوز توفیق این کار را پیدا نکردهاند. علاوه بر این، فرهنگ بیمهکردن منازل و وسایل آن، بازسازی ساختمانها، نگاه به درختان به عنوان موجودات زنده و تلاش در حفاظت از جنگلها، از راههایی است که خطر بلاها و پدیدههای طبیعی را کم میکند. بیمهکردن، روشی است که به وسیله آن میتوان بر حوادث غلبه کرد. اگر بپذیریم که حادثه هیچگاه خبر نمیکند، آنگاه فرهنگ بیمه و گرایش به آن برای همه جدیتر خواهد شد. در عبادات نیز فرهنگ استفاده از «دعاها» و توسل به ائمه اطهار(ع) یکی از آرامشدهندهترین و موثرترین راههای دورکردن بلاها از زندگی ماست. از دیرباز تاکنون، خواندن سوره «زلزال» در نمازها، و قرائت دعاهای دیگر دفع بلا، که در کتاب ارزشمند «مفاتیحالجنان» نوشته شده است، در فرهنگ مردم ما جایگاه ویژه داشته است. البته با روشهای علمی نمیتوانیم نقش دعاها را در کم یا بیاثر کردن بلاهای طبیعی بفهمیم. زیرا دعا مفهومی است که با علم قابل اندازهگیری نیست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 21