مجله کودک 108 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 32

جدول مثلثی افقی 1- از سر باز کردن خودمانی 2- صدایی که از درد یا از سوز دل برآید 3- مریضی 4- حرف ندا- کلمه ای است که در هنگام دلتنگی و افسردگی و افسوس به کار می برند. ضمیر سوم شخص مفرد 5- به معنای بوییدن و پلیسی آن هم به کار می رود. عدد روستا. علامت مفعول بی واسطه. عمودی 1- غذای بیمار 2- ترس و هراس 3- ساز چوپان 4- همراه عروس 5- گیج و سردرگم 6 - همه و روی هم 7 - دوست و رفیق 8- تعجب زنانه. پاسخ جدول شماره گذشته جدول مستطیلی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 32