مجله کودک 118 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 24

لبخند دوست داستان های یک قل، دو قل بهداشت و مگس طاهره ایبد قسمت اول از دست شبنم کلافه شده بودم. شبنم شده بود مثل محمد حسین؛ شکموی شکمو. همه اش می گفت این را بخر، بخورم، آن را بخر، بخورم. آن روز تا خسته و کوفته رسیدم خانه، شبنم گفت: «نشین، نشین، لباست رو هم درنیار.» گفتم: «برای چی؟» گفت: «باید بری بیرون، آلبالو خشکه و آلوچه و لواشک بخری.» گفتم: «برای چی؟» گفت: «برای این که من بخورم.» گفتم: «برای چی؟» یکدفعه شبنم داد زد: «اِه، همه اش می گه برای چی؟ برای چی؟ خب دلم آلبالو خشکه و این چیزها می خواد.» یواشکی کتم را در آوردم و گفتم: «مگه تو نی نی کوچولویی که این آشغالارو می خوری؟» بعد خواستم بنشینم که شبنم داد زد: «گفتم نشین، برو بخر. من که برای خودم نمی خوام. برای بچه ها می خوام. وقتی اونا دلشون چیزی بخواد، من احساس می کنم که خودم دلم اون چیز رو می خواد فهمیدی؟» نشستم روی مبل و گفتم: «اونا از کجا آلبالو خشکه و لواشک رو می شناسن که هوس کردن بخورن؟.. وقتی به دنیا اومدن براشون می خرم.» یکدفعه صدای فسقلیها هم در آمد، هی اَو، و اوُو می کردند. دوتایی شان با هم حرف می زدند، برای همین نمی فهمیدم که چه می گویند. شبنم اخم کرد و نشست روی مبل و گفت «اصلاً به من چه، خودت جواب این دو تا رو بده.» بعد هم به زبان جنینی یک چیزی به بچه ها گفت که من نفهمیدم. دوقلوها همین طور داشتن شلوغ می کردند. دیگر داشتم از دستشان عصبانی می شدم. رفتم پیش شبنم نشستم و مثل یک بابای مهربان به بچه ها گفتم: «ببینید بچه های گلم» تا این را گفتم وروجک ها ساکت شدند. بعد ادامه دادم: «ببینید، این چیزها غیر بهداشتی ان، آلوده هستن، شما که هنوز به دنیا نیومدید که ببینید اینجا چه چیزهای آلوده ای وجود داره. شما هنوز نمی دونید تو این دنیا چه خبره. شما نمی دونید که چه جوری این لواشک های مگسی رو درست می کنند. می دونید بچه های خوشگلم، مگش برای سلامتی ضرر داره.» یکدفعه شبنم همان طور که چپ چپ نگاهم می کرد، داد زد: «این حرفا چیه می زنی؟ انگار سر کلاسه! دو تا جنین فسقلی که هنوز به دنیا نیومدن، چه می دونند بهداشت و مگس چیه؟ اونا مگس رو دیدن؟»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 24