مجله کودک 124 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 124 صفحه 21

سرگرمی دوست راهی از میان نی ها این مرغ بوتیمار (سمت راست تصویر) به دنبال داهی است تا از میان نی ها بگذرد و به دوستش که د رپایین تصویر پنهان شده، برسد. راه را به او نشان دهید. وقت ناهار! وقت ناهر شده و حیوان تصویر میخواهد غذا بخورد . به نظر شمااین تصویرچه حیوان است؟ اگر می خواتهید بدانیداز شمارهی 10تا 40 را به هم وصل کنید. 6 ماهی پنهان! در این تصویر ،6 ماهی پنهان شده اسست. آیا می تاوانید آنها را پیدا کنید. پاسخ های سرگرمی های گذشته: موش پنهان شده حیوان ما قبل تاریخ شناور بر رود

مجلات دوست کودکانمجله کودک 124صفحه 21