مجله کودک 129 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 8

ریان! بله آقا! باز گرد! ریان تعجب کنان برگشت. چه شده بود؟ ! مولای من چه شده؟ ! امام رضا (ع) گفت: «آیا دوست نداری که چند درهم به تو بدهم تا برای دخترانت چند انگشتر تهیه کنی؟ آیا دوست نداری که پیراهنی از پیراهن هایم را به تو بدهم؟! ریان به یاد خواسته پنهانی دلش افتاد. شگفت زده شد. پاک از یادش رفته بود تا آن را به امام رضا (ع) بگوید امام حالا خود حضرت آن را به یادش آورده بود. با صدای لرزانی گفت: «در دلم بود که به شما بگویم آقا اما غم خداحافظی با شما آن را از یادم برد»! امام رضا (ع) ریان را به درون اتاق برد. به او سی درهم به همراه پیراهنی سفید و بزرگ داد. سپس اورا بدرقه کرد. ریان وقتی از امام رضا (ع) دور شد با شوق تمام آن پیراهن را بویید و به خودش گفت: «راستی که مولای خوبم از راز دل دوستانش هم با خبر است!» در اواخر دهه 20 میلادی مخترعان دوباره به ساختن هواپیماهای یک باله روی آوردند. به عقیده آنها سرعت و قدرت مانور این نوع هواپیما بیشتر از انواع دوباله است. اسپیت فایر از معروفترین هواپیماهای شرکت کننده در جنگ دوم جهانی هواپیماهای جنگنده اسپیت فایر بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 8