مجله کودک 129 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 25

تصویر مبهم به نظر شما این تصویر چیست؟ نقطه های 1 تا 57 را به هم وصل کنید تا متوجه شوید. مورچه خوار و لانه مورچه ها گ این مورچه خوار برای رسیدن به لانه مورچه ها باید از تمام مورچه های مسیر بگذرد. راه را نشانش دهید. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: خرگوش شکمو گیاه پاپیروس «نیاز اساسی ارتش سرخ (ارتش شوروی) به نان (برای خوردن) و آسمان برای پرواز!» هواپیمای ایلوشین 20

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 25