مجله کودک 168 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 2

2 به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم ونشرآثارامام «ره» •مدیر مسؤول : مهدی ارگانی • سردبیران: افشین علاء - سیامک سرمدی • مدیرهنری : احمد قائمی مهدوی • تصویرگر: محمد حسین صلواتیان • مدیرداخلی وطراح بازی جلد: نادیا اعلاء • مدیراجرایی: رضاکریمی دونا • عکس : امیرمحمد لاجورد • حروفچین : نیرالسادات والاتبار • توزیع : فرّخ فیّاض • امورمشترکین محمد رضا اصغری لیتوگرافی وچاپ : موسسه چاپ ونشرعروج نشانی - خیابان انقلاب - چهارراه حافظ - پلاک 962 تلفن: 6706833 نمابر:6512211 شرح روی جلد بازی ماهی هایی با دُم سیاه وقرمز روی جلد فضای زیرآب را مشاهده می کنید که درآن ماهی ها در تور یک ماهی گیرگرفتار شده اند. اگرخوب دقت کنید، بعضی از ماهی ها را می بینید که دمی به دورنگ سیاه و قرمز دارند. آن ها را پیدا کنید. برای راهنمایی شما، تعداد این ماهی های با دُم دورنگ 30 عدد می باشد. کتاب درمجله کتاب کامل سربازان جهان جلد سوم فهرست مطالب کتاب درمجله : ◦ مقدمه ◦ نیروی ویژه « آلپینی» ◦ خدمه تانک ارتش ایتالیا ◦ افسرنیروی ضد خرابکاری ارتش ایتالیا ◦ چریک های صحرایی ارتش ایتالیا ◦ سرباز واحد سان مارکو ◦ گروهبان ارشد ارتش ایتالیا ◦ سربازامپراتوری ژاپن ◦ افسر نیروی دریایی ارتش ایتالیا ◦ سربازارتش هند ◦ افسر هنگ چترباز ارتش ایتالیا ◦ سرباز چتربازارتش ژاپن ◦ ناوی ارتش ایتالیا ◦ ناوی ارتش ژاپن ◦ سرباز واحد بریگاد ارتش ایتالیا ◦ ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 2