مجله کودک 309 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 25

افقی 1 . مایع و جامد نیست . 2 . طناب و ریسمان . 3 . آینده . 4 . آهنگ و آواز . 5 . مورچه . 6 . رنج و بیماری . 7 . غذای شب . 8 . سرپرست و کسی که عهده دار امور کس دیگری باشد . 9 . شب نیست ! عمودی 1 . قدم . 2 . برای صاف کردن چروک های لباس روی آن می کشند . 3 . رو نیست ! 4 . محصول کارد و آشپز ، چنین غذایی است ! 5 . از میوه های تابستانی . 6 . همراه صندلی . 7 . گاهی می وزد . 8 . روشنایی . 9 . عدل ، عدالت و انصاف . جدول مستطیل های به هم چسبیده گاهی بازی های المپیک به مسایل سیاسی هم کشیده شده است . در بازی های المپیک 1968 میلادی ، سیاه پوستان اعتراضی به تبعیض نژادی بین سیاهان و سفیدپوستان نشان دادند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 25