مجله کودک 309 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 39

در این مرحله شروع به نقاشی کردن دست ، پا و چهره ی دایناسور می کنیم . مشکی کردن بخش هایی از نقاشی که دیگر آنها را پاک نخواهیم کرد ، کار این مرحله است . شکل پنجه های دست و پا را کامل نقاشی می کنیم ، خطوط اضافی را پاک و خطوط اصلی را مشکی می کنیم . می تواندی دایناسور خود را با رنگ سبز یا رنگهای تیره ، رنگ آمیزی کنید . کاتبان و نویسندگان ، شکایات و درخواست های مردم به دربار عثمانی را می نوشتند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 39