مجله کودک 405 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 405 صفحه 14

قصه های زندگی امام خمینی کاغذ و لنگه کفش پدر بزرگ، در اتاق خودش نشسته بود و کارهایش را انجام می داد . بیرون اتاق ، نوة کوچکش ایستاده بود و به کفش های پشت در اتاق نگاه میکرد. قیافه اش نشان میداد که خیلی عصبانی است آخر می دانید ؟ پدر بزرگ به او گفته بود که نباید به کاغذهایش دست بزند . پسرک انگشتش را زیر دندانها گرفته بود و با ناراحتی می مکید در این وقت ، مرضیه خانم ، خدمتکار خانة آقا از آنجا گذشت . پسرک تا او را دید ، انگشت ازدهان در آورد و خم شدواز روی زمین یک لنگ کفش برداست . بعد به طرف اتاق دوید و گفت «الآن آقا را می زنم!» این را گفت و به پدربزرگ نزدیک شد . مرضیه خانم دنبال پسرک دوید تا جلوی اورا بگیرد. Ÿ موضع تمبر : بومی برونئی Ÿ قیمت : 12 واحد Ÿ سال انتشار: 1937

مجلات دوست کودکانمجله کودک 405صفحه 14