مجله کودک 405 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 405 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1383 ¡ هر ماه 4 شماره ، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلای کد 76 به نام موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) واریز کنید. ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران ، چهار راه حافظ، پلاک 962 امورمشترکان مجله «دوست» ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست» Ÿ خاور میانه (کشور های همجوار ) 7000 ریال Ÿ اروپا ، آفریقا ، ژاپن 8000 ریال Ÿ آمریکا ،کانادا ، استرالیا 9500 ریال بستگان هر یک از افرادساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند. می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشان فرد خارج از کشور را به امور مشترکین مجله دوست ارسال نمایند. نام: ........................................................... نام خانوادگی ....................................................................................................... تاریخ تولد: ............../ / 13 میزان تحصیلات ............................................................................................................ نشانی : ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... کدپستی: .......................................................................... تلفن:............................................................................................ شروع اشتراک از شماره: ................................................................ تاشماره ......................................................................... امضاء Ÿموضوع تمبر : مراقبت رانندگان از کانگورهای داخل جاده Ÿ قیمت : 5 واحد Ÿ سال انتشار : 1984

مجلات دوست کودکانمجله کودک 405صفحه 42