مجله کودک 462 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 462 صفحه 9

کند، باعث دلخوری بچّههای دیگر میشودو آنها غصّه میخورند!» بعد هم با احمد صحبت کرد و با زبانی آرام و محبتّی پدرانه او را راضی کرد. در ادامهی این داستان، خانم فاطمه طباطبایی، عروس امام، نقل میکند: یک بار هم مادربزرگ من در فصل زمستان، برای احمد یک جفت پوتین خریده بود. امّا چون در آن زمان بیشتر بچّهها در قُم پابرهنه راه میرفتند، امام اجازه نداد که احمد آن پوتینها را بپوشد. امام، خیلی رعایت حال دیگران را میکرد و توجّه مخصوصی به زندگی مردم فقیر و نیازمند داشت. به تازگی ستارهشناسان فهمیدهاند که در سیاه مادهها،موادی به نام WIMP وجود دارند که به صورت خلاصه «ذرات فشرده با انرژی فراوان» معنی میدهند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 462صفحه 9