مجله کودک 502 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 7

وقتی که دشمن توپ میزد دروازهبان جبههها بود در بازی توپ و گلوله او دیدهبان جبههها بود  با تیم سختی مثل دشمن جنگید و پیروز زمین شد خود را به توپ دشمنان زد یکباره پایش آهنین شد  در بازی ما توی کوچه او بهترین یارِ زمین است حق دارد این بازیکن جنگ چون هر دو پایش آهنین است همگی به فکر فرو رفتند. ستاره بزرگ گفت باید به دنبالش بگردیم و هر طور شده ماه را پیدا کنیم، امشب آسمان بدون ماه چه کند؟! ستارهها برای پیدا کردن ماه به راه افتادند و هر کدام به گوشهای از این

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 7