مجله کودک 502 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 23

از ستارهها را برای کمک بیاورم. ساعتی گذشت. همه کنار یکدیگر جمع شدند. ستاره بزرگ گفت همه به دنبال من بیایید تا آن خانه را به شما نشان بدهم. همه به راه افتادند و چندی بعد به آن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 23