مجله کودک 503 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 11

Õ از مکانیک خاک شروع کنیم. اگرچه تمام رشتههای عمران به نوعی با خاک سروکار دارند اما رشته مکانیک خاک رشتهای از عمران است که بسیار تخصصیتر به خاک و به بررسی خصوصیات آن میپردازد. خاک هر منطقه خصوصیات خود را دارد. Õ خاکها با هم فرق دارند؟ البته. خاک زیر این ساختمانی که ما اکنون در آن حضور داریم ممکن است حتی با خاک منطقهای در چند کیلومتری اینجا تفاوتهای بسیاری داشته باشد. از طرفی دیگر ما ساختوسازها را روی خاک انجام میدهیم و لازم است که خاک در برابر وزن سازهای که رویش ساخته میشود از مقاومت کافی برخوردار باشد. به عبارت دیگر ما پیش از آنکه هر ساختوسازی را انجام دهیم باید شناخت کافی نسبت به خاک آن منطقه داشته باشیم. بهدست آوردن این شناخت وظیفه مهندسان مکانیک خاک است. Õ خاکها چه تفاوتهایی با هم دارند و چگونه خصوصیات هریک از آنها را شناسایی میکنید؟ چسبندگی، میزان رطوبت، اصطکاک و مقاومت از جمله خصایص هر خاک محسوب میشوند و ضریب هر کدام از اینها در خاکهای مناطق مختلف میتواند تفاوتهای زیادی با هم داشته باشند. خاکی که رس زیادی دارد چسبندگی بیشتری هم دارد و در عوض خاکی که سنگ بیشتری دارد اگرچه چسبندگی کمتری دارد اما از مقاومت بیشتری برخوردار است. با نمونهبرداری و تجزیه، میتوان به ترکیبات هر خاک پی برد. برای تعیین نوع هر خاک، یک برنامه مطالعاتی انجام گرفته و در نهایت یک گزارش از مکانیک آن خاک تهیه میشود. با آنچه مکانیک خاک انجام میدهد معلوم میشود که آیا خاک یک منطقه از مقاومت کافی دربرابر وزن یک سازه برخوردار است یا نه؟ Õ وزن ساختمانها که روی پی ساختمان است؟ خب وزن پی ساختمان روی چیست؟ مگر غیر از این است که در نهایت پی ساختمان روی خاک قرار میگیرد؟ حالا اگر این خاک استحکام کافی دربرابر وزن یک ساختمان را نداشته باشد چه اتفاقی میافتد؟ Õ میشود حدس زد که خیلی بد میشود. بله، کمترین اتفاق نشست پیدا کردن بناست. بنا تغییر شکل میدهد چرا که خاک زیرش در اثر فشار زیاد تغییر شکل میدهد. در مواردی دیگر که حتی با ریزش یک بنا مواجه خواهیم بود. Õ پس شناخت روی مکانیک خاک خیلی مهم است. خروسها هم کمکم بیدار شدند و با هم مسابقه آوازخوانی گذاشتند. کمکم مردم هم بیدار شدند. اولین نفر وقتی در خانهاش را باز کرد و زبالههای توی کوچه را دید داد زد: وای! بیچاره شدیم! چه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 11