مجله کودک 503 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 13

آنجا صرفنظر میشده است؟ یکی از راهها میتواند صرفنظر از ساخت باشد اما همچنین میتوان به راهکارهای دیگری نیز فکر کرد. راه دیگر، مقاوم ساختن خاک تا حد مطلوب است، تا آنجا که بتواند به خوبی وزن سازه را تحمل کند. سازهای به بلندی برج میلاد وزن خیلی زیادی داشته و خیلی مهم است که روی چه خاکی قرار گرفته باشد. برای اینکه این برج بعد از ساخت نشست نکند، تغییر شکل ندهد، جابجایی نداشته باشد، فرو نریزد، و در مواقعی چون زمان وقوع زلزله بتواند ایستایی خود را حفظ کند بدون شک باید روی خاکی با مقاومت کافی بنا شده باشد. وقتی پس از نمونهبرداریها و مطالعات به این نتیجه رسیده شد که خاک مقاومت لازم در برابر وزن چنین سازهای را ندارد حالا باید یا جای انجام پروژه عوض شود، که چندان عملی نیست، و یا باید اقدام به مستحکم کردن خاک آن کرد. Õ وقتی از خاک یک منطقه نمونهبرداری و آزمایش میشود آیا ممکن است در نتیجهگیری هم خطا صورت بگیرد؟ آخر خصوصیات یک خاک ممکن است با خصوصیات همان خاک در عمق چند متریاش تفاوتهایی داشته باشد. بله، نوع خاک در عمقهای مختلف میتواند بسیار با هم متفاوت باشد به همین خاطر بررسی و مطالعه خاک با روشهای خاصی صورت میگیرد. برای پیبردن به خصوصیات خاک در عمقهای مختلف، حفرههایی در زمین ایجاد میکنیم که به آنها گمانه گفته میشود. قطر این گمانهها از حدود هشت سانتیمتر تا پانزده سانتیمتر متغیر است. طول آنها هم بسته به سازهای که قرار است ساخته شود با هم فرق میکند. درواقع به وسیله این گمانهها به استوانهای از خاک دسترسی پیدا میکنیم که جنس خاک را در عمقهای مختلف به پر از خاک و برگ خشک بود داد زد: پس این رفتگر کجاست؟ چه کار میکند؟ مرد دیگری گفت: راست میگوید! حتماً او خبر دارد! بچهای در حالی که دماغش را گرفته بود از بین

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 13