مجله کودک 503 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 15

پسر گرسنه قلم بردار و به این پسر بچه که حسابی هم گرسنه است، راه رسیدن به شیرینیهای وسط تصویر را نشان بده. پاسخ سرگرمی شماره قبل رسیدن به فرودگاه مسابقهی دوچرخهسواری ساکت بودند. رفتگر به سختی دهانش را باز کرد و با صدای لرزانی گفت: تقصیر من نیست! صبح زود که آمدم دیدم همه جا کثیف شده است! پیرمرد ریش سفیدی که به عصایش تکیه داده بود

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 15