مجله کودک 514 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 6

قیصر امینپور لحظهی سبز دعا چشمهها در زمزمه رودها در شستشو موجها در همهمه جویها در جستوجو  باغ در حال قیام کوه در حال رکوع آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع  و نابودی افتاد. مرد چوپان، وقتی جانش را در خطر دید، همهی بارِ کشتی را به دریا ریخت و کشتی را سبک کرد و با زحمت و تقلای زیادی توانست کشتی را به ساحل برساند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 6