مجله کودک 514 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 514 صفحه 15

انسانی روی کره زمین نباشد که به آواز او گوش کند. Õ حالا که اشارهای به دوران تحصیل خود کردید سوالی هم درباره رشته شما بپرسم. درباره مدیریت اقتصادی محیط زیست صحبت کنید. اقتصاد چه ربطی به محیط زیسیت دارد؟ با مدیریت اقتصاد محیط زیست میتوان حساب کرد که محیط زیست ما چند تومان میارزد؟ رشتههای مدیریتی محیط زیست دارای گرایشهای مدیریت حقوقی، اقتصادی و خود مدیریت هستند و هر کدام از آنها ابزارهایی هستند برای بهتر مدیریت کردن محیط زیست. به وسیله این ابزار میتوانیم بیشتر به هدف خود نزدیک شویم، میتوانیم بگوییم اصلاً برای چه باید محیط زیست خود را حفظ کنیم؟ از حفظ کردن آن چه سودی از نظر ریالی به ما میرسد؟ چگونه میتوانیم مدیران صنایع را متقاعد کنیم که نباید آلودگی را وارد محیط زیست کنند؟ این آلوده کردنها چه زیانهایی به همراه دارد؟ Õ با آلوده شدن هوا یا یک دریاچه چطور میتوان فهمید چند تومان به آن ضرر وارد شده است؟ چگونه میتوان روی یک رودخانه یا یک درخت قیمت گذاشت؟ یک درخت دارای ارزش بسیاری است. میوه میدهد؛ از فرسایش خاک جلوگیری میکند، هوا را پاکیزه و لطیف میکند، به محیط زندگی ما زیبایی میبخشد و... اما جدا از اینها برای تعیین اینکه یک درخت چقدر میارزد و یا اینکه میزان خسارت به محیط زیست در اثر وارد شدن یک میزان از آلودگی به آن چقدر است در مدیریت اقتصاد محیط زیست از روشهای مختلفی برای این کار استفاده میشود. به عنوان مثال یکی از آن روشها استفاده از پرسشنامههاست. جوابدهندگان به این پرسشنامهها میتوانند شهروندان، بازدیدکنندگان یک پارک، یا مدیران صنایع و کارخانهها باشند، بستگی به این دارد که چه هدفی را دنبال میکنید. بههر حال با این روش و با بررسی اطلاعات بهدست آمده میتوان هرکدام از مواردی که در سوالتان نام بردید را ارزشگذاری کرد. ادامه دارد شد، و تازه میخواست روی حیوان درازگوش بپرد، که خروس او را دید و با صدای بلند شروع به خواندن کرد. شیر، که از صدای خروس خیلی بدش

مجلات دوست کودکانمجله کودک 514صفحه 15