مجله کودک 210 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 210 صفحه 39

جدول مربع افقی 1. داخل آن لباس می­گذارند - به معنای روشنایی و نام شهرستانی در مازندارن. 2. سمت و جهت - واحد مقیاس سطح برابر با 100 متر مربع 3. چوپان­ها آن را می­نوازند - حیوان بد بو - محصول صابون. 4. تله - دریای عرب - وسیلۀ دستی برای دروی محصول. 5. خاندان - میوه و ثمر 6. به معنای ((هر دو)) یا ((نیز)) - دل آزار کهنه. 7. آغشته به سم - با جذر همراه است - پرنده­ای شبیه گنجشک، امّا بزرگتر از آن. 8. ضمیر سوم شخص مفرد، غایب - دارای مهارت - با سوزن همراه است. 9. ماه زمستانی - مایۀ حیات. 10. همان قطار است - سگ بیمار عمودی 1. رخت­ها را روی آن پهن می­کنند - در ارتش می­بینند. 2. حرف انتخاب - درخت انگور. 3. فلز سرخ رنگ - موجود زنده سفره هفت سین - از آن، وارد ساختمان می­شوند. 4. نزدیک نیست - تکیه خودمانی - بمب کاشتنی. 5. حرف ندا - من و شما. 6. زهر - روستا. 7. کشتی جنگی - اساس و پایه و ریشه - محل عبور و جاده. 8. طرف و جهت خودمانی - درس­ها - حرف همراهی. 9. ویتامین انعقاد خون - اشاره به دور. 10. هوایی که با تنفس، از بینی و دهان وارد ریه می­شود، همان دم است و هم خانواده با تنفس - لباس. نام اسلحه: K 36 G طول: 61 یا 85 سانتی متر وزن:سه کیلو و صد گرم خشاب: 30 یا 100 فشنگ حداکثر بدر: 400 متر برد موثر: 100 متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 210صفحه 39