گفتار سوم بررسی نظریات فقهی پول
3ـ3ـ نظریات فقهی درباره ربا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

3ـ3ـ نظریات فقهی درباره ربا

3 ـ 3 ـ نظریات فقهی دربارۀ ربا

‏حال که با تعبیرهای اهل لغت آشنا شدیم بد نیست در سه جمله نیز از اهل‏‎ ‎‏فن فقه و علوم اسلامی نیز بشنویم: «‏الربا الزیادة علی رأس المال لکن خص‎ ‎فی الشرع بالزیاده علی وجه دون وجه‎[1]‎؛ ‏ربا زیادت گرفتن در مال است که وجه‏‎ ‎‏شرعی این مسأله، زیادت به نحو خاصی است نه هر زیادتی.‏

‏مرحوم صاحب جواهر می نویسد: ‏

‏ «‏لیس من الربا المحرم مطلق الزیادة علی رأس المال کما هو معناه لغةً بل‎ ‎المراد کما فی المسالک و غیره بیع احد التماثلین او افتراض احد هما مع‎ ‎الزیادة‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏مقصود از ربای حرام هر نوع زیادی بر سرمایه و مال نیست آن گونه که در‏‎ ‎‏لغت معنی می شود بلکه چنانچه در مسالک و غیر آن آمده، مقصود خریدن دو‏‎ ‎‏چیز متماثل به زیادی در یک طرف و یا قرض یک چیز به زیادت است.‏

‏به نظر می رسد که در همه مسائل محورش زیادت در مثل است و اگر ادعا‏‎ ‎‏شود و بر ادعا اقامۀ دلیل شود و نه تنها دلیل که به وسیله آنچه وجداناً در خارج‏‎ ‎‏محقق است اثبات گردد که «پولی» که ارزش آن بین دو و دو هزار متغییر بوده،‏‎ ‎‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 43
‏ ‏

‏دیگر امری «مثلی نیست» و با تعبیرات فقها عظام در اشیای مثلی متناسب نیست.‏‎ ‎‏مسألۀ حل می شود و کوشش ما در صفحات گذشته، بر بیان دین مطلب بود.‏

‏مطلب دوم آن که اگر حقیقت ربا مطلق زیادت خاص و بوجه معین که شرع‏‎ ‎‏بیان کرده می باشد اگر محاسبه تورم بشود و دقیقاً ارزش آنچه پرداخت شده‏‎ ‎‏است مسترد گردد، زیادتی در بین نیست. پس اقتراض پول در زمان ما و‏‎ ‎‏پرداخت ارزش آن، گرفتن زیاده نیست، بلکه گرفتن آنچه پرداخت شده است‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏تا این جای بحث به نظر می رسد به سه محور از محورهای مطرح شده در‏‎ ‎‏مقدمه، پرداخته شده است. نکته قابل توجهی که برای ورود به بحثهای باقیمانده‏‎ ‎‏لازم است ذکر شود این است که گمان نشود که می توان با بیان خاصی اصل‏‎ ‎‏حرمت ربا را که از مسلمات دین است زیر سؤال برد: بحث در مسأله دیگری‏‎ ‎‏است و آن این که الفاظ مورد استعمال شرع، و به استناد ذیل همان آیه «‏لا تظلمون‎ ‎و لا تظلمون‏» نه ظلم کنید و نه مظلوم شوید. که مفاد اصل حاکم بر بسیاری از‏‎ ‎‏«اصول» غالباً مورد استفاده در فقه است یعنی «اصل عدالت» حقیقتشان شناخته‏‎ ‎‏شود.‏

 

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 44

  • . دهخدا ـ لغت نامه، جلد هفتم ذیل ربا، ص 10455
  • . راغب اصفهانی، مقررات، ذیل کلمه ربا، اسماعیلیان، قم، بی تاریخ.نجفی ـ شیخ محمد حسن ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ـ جلد 23 ص 334 چاپ چهارم مکتبة الاخوندی ـ تهران 1364.