گفتار دوم پول و نقش اقتصادی آن
2ـ6ـ ماهیت پول و حکم فقهی آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

2ـ6ـ ماهیت پول و حکم فقهی آن

6 ـ 2 ـ ماهیت پول و حکم فقهی آن

‏بحث نسبتاً خسته کننده ای را که تا این جا گذراندیم بدین جهت بود که با‏‎ ‎‏بصیرت بیشتری به مسائل مطرح شده در مورد پول در فقه بپردازیم و از این پایگاه‏‎ ‎‏به مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط خاصی که بر ما و عملکرد ما تحمیل‏‎ ‎‏می کند، نظر افکنیم؛ باشد که به دید صحیح و برداشت عمیق و اصیلی در رابطه‏‎ ‎‏با احکام مورد بحث می رسیم.‏

‏برای جلب توجه و دادن حساسیت لازم به بحث بد نیست بدانیم که مرحوم‏‎ ‎‏امام ـ قدس سرّه ـ حتی در رساله توضیح المسائل فارسی خویش به مسألۀ بانکها و‏‎ ‎‏عام البلوی بودن مسائل آنها توجه داشته و بحثی را به این مسأله اختصاص داده اند‏‎ ‎‏این امر قبل از انقلاب نیز مورد توجه بوده که و با دستور خاص خویش در زمینۀ‏‎ ‎‏اسلامی کردن همه قوانین و به عبارت دیگر حذف قوانین خلاف شرع نماینده ای را‏‎ ‎‏برای بررسی موضوع می فرستند، یعنی در سال 1362 شورای نگهبان را مأمور‏‎ ‎‏رسیدگی کار بانکها کردند. همۀ این توجهات دال بر اهمیت مسأله است. در‏‎ ‎‏این جا نوبت به جوابگویی به آن سؤال که در پی یافتن پاسخ آن بودیم می رسیم.‏‎ ‎‏پرسش این است که آیا پول همان درهم و دینار مورد بحث در عصر نزول و‏‎ ‎‏صدر اسلام است یا خیر؟ اگر تفاوت وجود دارد، این تفاوت در چیست و یا این‏‎ ‎‏تفاوت موضعگیری در مقابل عملکرد آن چگونه باید باشد؟‏

‏اگر فراموش نکرده باشیم گفتنی است که چهار فعالیت اصلی و مشتقه‏‎ ‎‏برای پول شمردیم که فعالیتهای کلاسیک بود و ضمناً چهار فعالیت دیگر، که به‏‎ ‎‏ترتیب عبارت بوده اند از: ‏

‏ ‏

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 32
‏ ‏

‏الف ـ معیار ارزش‏

‏ب ـ واسطۀ مبادله‏

‏ج ـ وسیله ذخیرۀ ارزش‏

‏د ـ وسیله باز پرداخت با معیار پرداختهای بعدی.‏

‏از وظائف کلاسیک چهارگانه که گذشتیم به فعالیتهای دیگر پول در اقتصاد‏‎ ‎‏روز که عبارتند از: ‏

‏الف ـ عامل توسعه و رونق اقتصادی‏

‏ب ـ عامل تنظیم کنندۀ فعالیتهای اقتصادی‏

‏ج ـ عامل سلطه‏

‏د ـ عامل توزیع مجدد درآمدها.‏

 

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 33