گفتار دوم پول و نقش اقتصادی آن
2ـ2 نقش پول در اقتصاد جامعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، حسین

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

2ـ2 نقش پول در اقتصاد جامعه

2 ـ 2 نقش پول در اقتصاد جامعه

‏حال که واژه پول معنا شد ببینیم نقش آن چیست؟ ابتداءً باید گفت که نقش‏‎ ‎‏پول در اقتصاد امری است بدیهی و نه تنها در اقتصاد گذشته نقل فعّال داشته،‏‎ ‎‏بلکه حتی امروز نیز از آن به عنوان «سکان فرماندهی هدایت و ارشاد اقتصاد و‏‎ ‎‏جامعه نام می برند»‏‎[1]‎

‏هدف و منظور اساسی از پول در یک سیستم اقتصادی فقط یک چیز است‏‎ ‎‏و آن تسهیل مبادله «کار» و «کالا» و تقلیل وقت و زحمتی است که برای انجام‏‎ ‎‏معامله مورد نیاز است، بشر اگر از دیگران جدا زندگی می کرد به پول احتیاجی‏‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 18
‏ ‏

‏نداشت، نه آن را می تواند بخورد نه می تواند بپوشد و یا حتی برای کمک به‏‎ ‎‏جریان تولید خود به کار گیرد؛ چون برای مبادله کار یا کالا با دیگران فرصتی در‏‎ ‎‏اختیار او نیست، به پول احتیاجی ندارد، حتی اگر گروه ده دوازده نفری با‏‎ ‎‏یکدیگر ولی جدای از دیگران زندگی می کردند استفاده از پول برای آنان نفع‏‎ ‎‏بسیار محدودی داشت؛ زیرا می توانستند کار و کالایشان را میان خود، فقط یا‏‎ ‎‏صرف وقت اندک و زحمت کمی پایاپای مبادله کنند. ولی به تدریج که گروه‏‎ ‎‏مردم بزرگتر می شود و افراد در صدد برمی آیند که میزان تخصص و دامنۀ‏‎ ‎‏معاملات را گسترش دهند، متوجه می شوند که مبادلۀ مستقیم و کار و کالا‏‎ ‎‏هر روز با اشکال بیشتری مواجه می گردد و موجب اتلاف وقت و زحمت زیادی‏‎ ‎‏می گردد.‏‎[2]‎

‏در مورد پول و وظایف آن چنین گفته اند: ‏

‏الف: پول عبارت است از «واحد ارزش» یا «معیار ارزش» و گاهی همین‏‎ ‎‏مفهوم را با عبارات «واحد محاسبه» و یا «مقیاس مشترک ارزش» و یا «واحد‏‎ ‎‏مشترک ارزش» نیز بیان می کنند.‏

‏ب: وسیله مبادله یا «وسیله پرداختها» و یا وسیلۀ گردش معاملات و بالاخره‏‎ ‎‏وسیله پرداخت این تعریف هر چیزی را که برای تبدیل به کار و کالا قابلیت داشته‏‎ ‎‏باشد، شامل می شود.‏

‏ج: پول به عنوان وسیلۀ «ذخیرۀ ارزش» و یا به عبارت دیگر وسیلۀ استفادۀ‏‎ ‎‏آتی ازکار و کالای حاضر، می باشد؛ یعنی فروشندۀ کالا چنانچه بخواهد کالای‏‎ ‎‏خود را فوراً بفروشد و از ثمرۀ فروش خویش در آینده استفاده کند مشکلی‏‎ ‎‏نداشته و لازم نیست و دریافت کنندۀ «پول» و ارزش مقابل کالا آنچه را گرفته،‏‎ ‎‏فوراً مصرف کند و مشکل نگهداری و یا فساد این ارزش او را مجبور نمی کند که‏‎ ‎‏فوراً آن را به مصرف برساند. بلکه می تواند مقداری از آن را برای آینده حفظ کند‏‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 19
‏ ‏

‏در این نقش، پول می تواند برای هزینه های غیر قابل پیش بینی در آینده مصرف‏‎ ‎‏گردد. این نقش پول در واقع پشتیبانی وظایف پول در دو نقش مذکور در عناوین‏‎ ‎‏الف و ب است و در همین نقش است که ارزش پول تحت تأثیر تحولات‏‎ ‎‏اقتصادی، اجتماعی، سیاسی قرار می گیرد و دارندگان پول قاعدتاً انتظار دارند‏‎ ‎‏ارزش آن با گذشت زمان ثابت بماند، و گرنه حاضر به فروش کالای خود‏‎ ‎‏نمی شوند و یا اگر تصور کاهش ارزش آن را در آینده داشته باشند، با افزایش‏‎ ‎‏قیمت کالای خود در فروش در صدد جبران آن بر می آیند. در عمل پول این نقش‏‎ ‎‏را بسیار بی قاعده ایفا نموده است، ارزش یا قدرت خرید آن هنگام ترقی قیمتها‏‎ ‎‏کاهش و بر عکس هنگام تنزل قیمتها افزایش یافته است.‏

‏این نقش پول نیز نقش انحصاری نیست، هر دارایی یا ارزش دیگری‏‎ ‎‏می تواند این نقش را ادا نماید. سفته های کوتاه مدت اوراق قرضه، سهام‏‎ ‎‏ممتاز، اثاث خانه، خانه، زمین و هر نوع کالای گرانبهای دیگری این نقش را‏‎ ‎‏می تواند بازی کند و حتی اشیا و موارد شمرده شده، سودی را برای صاحب آن‏‎ ‎‏سبب شوند، و از این نظر بر پول ترجیح داشته باشند و از طرف دیگر از لحاظ‏‎ ‎‏ذخیرۀ ارزش معایبی را نیز دارا می باشند، از جمله اینکه: گاهی متضمن هزینۀ‏‎ ‎‏انبارداری می باشند و علاوه ممکن است ارزش آنها نیز کاهش یابد و به درجات‏‎ ‎‏مختلف، تبدیل آنها به نقد مشکل است؛ زیرا همانند پول نقد مورد قبول همه‏‎ ‎‏نیست و تنها با خسارت و ضرر می توان به سرعت آن را تبدیل به نقد نمود.‏

‏د: چهارمین نقشی که می توان به پول داد معیار پرداختهای بعدی و یا وسیلۀ‏‎ ‎‏پرداختهای بعدی است، به محض آنکه پول به عنوان واحد ارزش و وسیلۀ‏‎ ‎‏پرداخت مورد استفادۀ عامه قرار گرفت تقریباً و به ناچار تبدیل به واحدی گردید‏‎ ‎‏که برای پرداختهای بعدی مثمر واقع شود؛ به عبارت دیگر، پرداختهای بعدی‏‎ ‎‏بر اساس آن صورت گیرد. پول در این نقش نیز تحت تأثیر تحولات اقتصادی،‏‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 20
‏ ‏

‏سیاسی و اجتماعی قرار می گیرد و معمولاً خریداران و فروشندگان خدمت یا‏‎ ‎‏کالا در سطح داخلی یا بین المللی این گونه نوسانات را محاسبه و در قرارداد‏‎ ‎‏منظور می نمایند تا آن که قدرت خرید به دست آمده از پول یا ارزش آن، ثابت‏‎ ‎‏بماند. پس در این نقش نیز اگر ارزش پول به مرور زمان زیاد شود به کسانی که‏‎ ‎‏وعده داده اند مبلغ معینی پول بپردازند، صدمه می زند و برای کسانی که وعدۀ‏‎ ‎‏دریافت دارند، مبلغ ارزش بیشتری می گیرند، مال باد آورده ای است.‏‎[3]‎

‏اما بحث اینکه این وظایف از کجا برای پول مقرر شد تحقیق تاریخی خاصی‏‎ ‎‏را می طلبد که در این زمینه می توان گفت: معاملات پایاپای ممکن است و یا به‏‎ ‎‏عبارت دیگر معاملات بدون پول محقق می شود و دادوستد از طریق مبادله‏‎ ‎‏مستقیم کالا و کار، و یا کالا و کالا می تواند انجام شود، ولی «پایاپای خالص» یا‏‎ ‎‏مقدور نیست یا بسیار مشکل است.‏

 

‎ ‎

مسائلنگرشی تازه به بانکداری و مسائل آنصفحه 21

  • .بهداد فر، محمد حسین، مقالۀ پول و تورم، فصلنامه رهنمون شمارۀ 6 پاییز 1372، ص 67.
  • ..lestev v. chandlev - the Economics of moneg And BANKlnG - P. 364 و ترجمۀ کتاب فوق: اقتصاد پول و بانکداری، ترجمه شریف ادیب سلفای ص 5 و 6.
  • . برای تحقق و تعمق بیشتر نگ: الف: اقتصاد پول و بانکداری، ص 2 الی 21 و همین پول و تورم، ص 40 الی 49 و فصلنامۀ رهنمون شمارۀ 6 ص 72 الی 75، مقالۀ محمد حسین بهداد فر.