بلی حضرت امام از تبریز دیدار داشته اند و این دیار در سال 1316 هجری – شمسی مطابق سال 1356 هجری- قمری بوده است. حضرت امام در این سفر از کتابخانه تربیت تبریز نیز بازدید داشته اند که در صحیفه امام ، جلد 21، صفحه 471، چاپ پنجم، 1389 به این مطلب اشاره شده است:
کتابخانه دولتی تربیت تبریز را با آقایان حاجی آقا روح الله و حاجی میرزا ابوالفضل نجم آبادی و آقای سید صادق لواسانی سیاحت و برای استفاده مطالب علمی و ادبی بهترین محل، و زحمات مدیر و موسسین آن را قابل تمجید و اعجاب یافتیم.
...الاحقر ابوالفضل نجم آبادی- سید صادق لواسانی- ابوالقاسم مجتهدی – سید روح الله خمینی

. انتهای پیام /*