مرحوم آیت الله سید مصطفی موسوی (پدر امام خمینی) از معاصرین مرحوم آیت الله العظمی میرزای شیرازی، پس از آنکه سالیانی چند در نجف اشرف علوم و معارف اسلامی را فرا گرفته و به درجه اجتهاد نایل آمده بود به ایران باز گشت و در خمین ملجا مردم و هادی آنان در امور دینی بود. در حالی که بیش از پنج ماه از ولادت روح الله نمی گذشت طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حکومت وقت وی را در مسیر خمین به اراک به شهادت رساندند.
خبر شهادت او را به اراک می رسانند و مردم به استقبال آمده و جنازه آن مرحوم را به اراک انتقال داده و در قبرستان اراک سر قبر آقای معروف (آقا محسن عراقی-اراکی) به عنوان امانت دفن می نمایند تا بعد به نجف اشرف ببرند. مدتی بعد جنازه به نجف اشرف حمل و در وادی السلام دفن شد و نشانی دقیقی در دست نیست.

. انتهای پیام /*