امام خمینی پس از رحلت آیت الله بروجردی علی رغم استقبال حوزه علمیه و مردم، همچون ادوار گذشته زندگی خویش کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می کرد و این در حالی بود که تحریر فتاوای امام خمینی بر تمام ابواب کتاب (عروه الوثقی) پنج سال قبل از رحلت آیت الله بروجردی پایان یافته بود و در همین سالها نیز حاشیه امام خمینی بر کتاب (وسیله النجات) به عنوان رساله عملیه نگارش یافته بود.
به دلیل عظمت چشمگیر و ممتاز امام خمینی در علم و فضیلت و تقوی، بسیاری از مردم به اعلمیت و ارجحیت او پی بردند و از او تقلید کردند و فتاوا و دستورات او را بکار بستند. همچنین بسیاری از علما و صاحبنظران که به مقام ممتاز علمی امام خمینی آگاهی کامل داشتند به اعلمیت او رای دادند و طی بیانیه ها، خطابه ها و گفتگوها نظر قاطع خود را در باره مرجعیت امام به اطلاع مردم رساندند.
برخی از علما و مجتهدین که در مورد مرجعیت امام خمینی نظریات خود را اعلام کردند عبارتند از:
شیخ حسینعلی منتظری، شیخ محمد شریعت (از پاکستان)، شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، شیخ محمد موحد فاضل (فاضل لنکرانی)، شیخ حسین نوری (نوری همدانی)، شیخ نعمت الله صالحی، شیخ احمد جنتی، شیخ ابوالقاسم خزعلی، شیخ یحیی انصاری شیرازی، شیخ علی مشکینی، شیخ غلامرضا صلواتی، شیخ محمد شاه آبادی، شیخ ابراهیم امینی، شیخ طالب طاهری جوهری (از پاکستان)، شیخ محمد مصطفی جوهر و ...

. انتهای پیام /*