در ضرب المثلی قدیمی می گویند: «چو دانی و پرسی سئوالت خطا است». قبلا نیز در سئوالاتی مشابه بیان داشته ایم کسانی که اندک آشنایی با اندیشه امام خمینی(ره) داشته باشند، پاسخ سئوال فوق را دارای چنان بداهتی می دانند که هر توضیحی پیرامون آن را لوث کردن آن می انگارند و البته باب توجیهات همیشه مفتوح است. با این حال آنچه در وصیت نامه حضرت امام(ره) آمده چنان دارای وضوح می باشد که توجیه بردار نیست.
وقتی امام(ره) نیروهای نظامی اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی را از ورود به موضع گیرهای سیاسی برحذر می دارند، به طریق اولی تکلیف ورود به عرصه های اقتصادی معلوم است. با اینحال در برخی کشورها در هنگام صلح از امکانات لجستیکی نیروهای نظامی در جهت عمران و آبادی کشور و نیز کمک به آسیب دیدگان در هنگام حوادث طبیعی استفاده می شود که معلوم است با فعالیت اقتصادی یکی نخواهد بود و بعید است چنین امری مورد تایید امام خمینی(ره) نبوده باشد. همچنین نیروهای نظامی و انتظامی باید امنیت را طوری برای مردم فراهم کنند که همگان بتوانند در فضای امن به امور اقتصادی بپردازند و حضور آنها در عرصه های اقتصادی به طور طبیعی کم و بیش امنیت اقتصادی اقشار جامعه را تهدید خواهد کرد.
اما مشکلی که باید به طور جدی تر به آن پرداخت این است که امام(ره) سیاست و دیانت را از هم جدا نمی دانستند. لذا افراد نظامی و انتظامی اگر می خواهند با قرائت امام خمینی(ره) از اسلام، مسلمان باشند، نمی توانند با سیاست بیگانه باشند و همین امر موجب توجیهاتی برای آنها شده است. منتها همانگونه که معارف دینی به فقه، فلسفه، کلام، عرفان و غیره قابل تقسیم است، سیاست مبتنی بر اسلام نیز دارای وجوهی می باشد که یکی از وجوه آن دخالت در اموری است که به طور مستقیم به نحوه اداره جامعه بر اساس رای و جمهور مردم بر می گردد که در اندیشه امام خمینی(ره) مردم به طور عام باید در آن مشارکت کنند و تصمیم و سیاست گزاری در تمام نهادهایی که از اراده مردم به وجود می آید، نباید تحث تأثیر دخالت یک نهاد خاص بالاخص اگر متکی به قدرت و امکاناتی باشد که مردم عادی از داشتن آن محرومند، قرار گیرد.

. انتهای پیام /*