کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی «نقش زمان و مکان در اجتهاد»
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی 

‏ ‏

‏مقدمه..........................................................................................................................3‏

‏فهرست اجمالی............................................................................................................7‏

نگرشی تازه به بانکداری و مسائل آن

پیشگفتار

گفتار اول‏: کلیات‏

 1 ـ 1 ـ اقتصاد در اسلام

2 ـ 1 ـ بانکداری و اهمیت آن

گفتار دوم:‏ ‏پول و نقش اقتصادی آن 

1 ـ 2 ـ مفهوم و معنای پول

2 ـ 2 ـ نقش پول در اقتصاد جامعه

3 ـ 2 ـ مشکلات مبادلۀ پایاپای محض.

4 ـ 2 ـ پول و توسعه اقتصادی

5 ـ 2 ـ تطورات پول در تاریخ

6 ـ 2 ـ ماهیت پول و حکم فقهی آن


گفتار سوم: بررسی نظریات فقهی پول

1 ـ 3 ـ اسکناس و ربا

2 ـ 3 ـ مفهوم ربا در روایات

3 ـ 3 ـ نظریات فقهی دربارۀ ربا

4 ـ 3 ـ طرحی برای فعالیتهای اقتصادی

کتابنامه

نقش زمان در گسترش قلمرو انفال

گفتار اوّل‏تعریف انفال، رابطه آن با «فیء»، «غنیمت»،‏‎ ‎‏«مباحات»، «مشترکات عمومی» و احکام آن‏

 الف ـ انفال در نگاه لغت شناسان و فقیهان

ب) رابطۀ «فیء»، «غنیمت» و انفال

ج) رابطه مباحات، مشترکات و انفال

د) موارد اتفاق و اختلاف در قلمرو انفال

هـ ـ احکام انفال

گفتار دوّم

الف) دلایل کلی بر تعمیم قلمرو انفال

ب) موارد و مصادیق انفال

نتیجه بحث

‏پاورقی.......................................................................................................................121‏

خرید و فروش خون

مقدمه

(1) خرید و فروش خون

(2) ایراد ادله و بررسی آن


‏کتابنامه.....................................................................................................................136‏

احکام حکومتی و خمس

مقدمه

گفتار اول: حکم حکومتی و وجوب خمس

الف) حکم حکومتی

1 ـ جایگاه احکام حکومتی در فقه شیعه

2 ـ تعبیرهای مختلف برای احکام حکومتی

3 ـ تعاریف مختلف برای احکام حکومتی

ب) حکم حکومتی و تشریع خمس

1 ـ نگاهی اجمالی به تاریخچۀ خمس

2 ـ علت تشریع خمس

(1 ـ 2) تأمین بودجه برای حکومت اسلامی

(2 ـ 2) برطرف کردن نیازهای خاندان پیامبر اکرم(ص)

3 ـ تعریف خمس

4 ـ حکومتی بودن اصل تشریع خمس

(1 ـ 4) لوازم حکومتی بودن تشریع خمس

(2 ـ 4) لوازم حکومتی نبودن تشریع خمس

(3 ـ 4) بررسی اشکالات حکومتی نبودن تشریع خمس

گفتار دوّم‏حکم حکومتی و تأثیر آن بر موارد خمس‏

1 ـ غنیمت جنگی

2 ـ معادن

(1 ـ 2) علت وجوب خمس در معادن

(2 ـ 2) نصاب در معدن

(3 ـ 2) رابطه معدن با انفال


(4 ـ 2) تفاوت خمس معادن با خمس غنایم

(5 ـ 2) معادن از دیدگاه قانون اساسی و امام خمینی(ره)

3 ـ غوص

4 ـ گنج

(1 ـ 4) مدرک وجوب خمس در گنج

(2 ـ 4) نصاب در گنج

(3 ـ 4) حکم گنج در شرایط کنونی

5 ـ ارباح مکاسب (سود درآمدها)

(1 ـ 5) اهمیت خمس ارباح مکاسب

(2 ـ 5) خمس ارباح مکاسب و مالیات

6 ـ مال حلال مخلوط به حرام

7 ـ زمین مور

(1 ـ 7) موضوع این خمس

(2 ـ 7) ماهیت این خمس

(3 ـ 7) آثار و احکام این خمس

گفتار سوّم: ‏ولی خمس و مصرف آن‏

الف) ولی خمس

1 ـ مبانی مختلف دربارۀ ولی خمس

(1 ـ 1) خمس، ملک امام

2 ـ خمس، ملک منصب

3 ـ دیدگاههای مقام معظم رهبری دربارۀ ولی خمس

ب) مصرف خمس

1 ـ مبانی و نظریات مختلف دربارۀ خمس

2 ـ مصرف خمس و حکم حکومتی

3 ـ حوزه های علمیه و مصرف خمس


4 ـ مصرف خمس و استقلال حوزه ها

‏پاورقی.......................................................................................................................215‏

ربا و تورم

مقدمه

(1) کلیات

(1 ـ 1) مفهوم پول

(2 ـ 1) تاریخچۀ پول

(3 ـ 1) صرافان و پیدایش بانک

(4 ـ 1) معنای لغوی و شرعی ربا

(2) ضمان در مثلی و  قیمی

(1 ـ 2) مراد از مثلی و  قیمی

(2 ـ 2) ضمان مثلی و  قیمی در کلام فقها

(3) بازپرداخت بدهی

(1 ـ 3) ملاک کلی در بازپرداخت بدهی

(2 ـ 3) بیان مسئله با استفاده از حکم مثلی و قیمی

(3 ـ 3) ربا در اسکناس

(4) عدالت و قدرت خرید

(1 ـ 4) قاعده عدالت

(2 ـ 4) عدالت در آیات و روایات

(3 ـ 4) قدرت خرید و عدالت

(5) معاملات در گذشته و حال

(1 ـ 5) مهلت بازپرداخت قرض

(2 ـ 5) مبلغ قرض

(3 ـ 5) نرخ تورم در صدر اسلام و زمان معصومین(ع)


(6) ربا و رعایت قدرت خرید

(1 ـ 6) رعایت قدرت خرید در آیات و روایات

(2 ـ 6) نکات مستفاد از آیات

(3 ـ 6) اسقاط درهمها از سوی سلطان

(4 ـ 6) روایات حرمت ربا و تحریم آن

نتیجه

‏پاورقی..............................................................................................................................274‏

ربا و منفعت در عقود بانکی

فصل اول: مقدمه و طرح بحث 

1 ـ اصل حلیت معاوضات

2 ـ اصل امضایی بودن عقود

3 ـ اصل آزادی قراردادها

4 ـ اصل حرمت ربا

فصل دوم: ‏تعریف عقود بانکی و انواع آن‏

1 ـ قرض الحسنه (To Barrow)، 

2 ـ وام (Loans) و فرق آن با قرض (Barrowing)

3 ـ سپرده مدت دار (Unsight Deposit)

4 ـ مضاربه

5 ـ اعتبارات بانکی

6 ـ فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک

7 ـ سایر عقود بانکی در حقوق فعلی ایران

8 ـ قراردادهای بانکی در حقوق کامن لاو و نظامهای بانکی جهانی و کشورهای دیگر

9 ـ سایر عقود بانکی در نظام گذشته حقوقی ایران

فصل سوّم: ‏تعریف ربا و بهره و علت حرمت آن‏


1 ـ تعریف ربا

2 ـ تاریخچه ربا

3 ـ حکم ربا و علت آن

فصل چهارم: علت عدم پیروی بانکداری اسلامی از نظام موجود جهانی

1 ـ تحلیل ربوی بودن بانک (قراردادِهای بانکی)

فصل پنجم: ‏تئوریهای بانکداری بدون ربا‏

1  ـ تئوری تفصیل میان قراردادهای بانکی

2 ـ تئوری پشتوانه پول به بانک سپردن

3 ـ ملاک محاسبه ارزش واقعی پول است (نه ارزش اسمی آن)

4 ـ پول قیمی است، نه مثلی..

5 ـ شخصیت حقوقی بانکها یا دولت

6 ـ داخلی بودن بحث ربا (جواز ربا از کفار)

7 ـ عقود مستقل بودن قراردادهای بانکی (خروج موضوعی از بحث ربا)

8 ـ تبدیل عقود بانکی به عقود مدنی و أخذ أجرت

فهرست منابع

بیع الاعضاء الانسانی

التمهید

الفصل الاول: ‏قطع الاعضاء و التشریح و الترقیع‏

(1 ـ 1) اهمیةالموضوع المستحدثة

(1 ـ 2) اخذ عضو المسلم المتوفی

(1 ـ 3) حکم التشریح و اختلافه بحسب الاغراض

(1 ـ 4) زرع العضو المقطوع حدا او قصاصا فی محله

الفصل الثانی‏التبرع بالاعضاء‏

(2 ـ 1) بیع الاعضاء و التبرع بها


(2 ـ 2) التبرع باعضاء المیت

(2 ـ 3) تبرع الشخص باعضائه

(2 ـ 4) التبرع بالاعضاء لضرورة متوقعة

الفصل الثالث: ‏بیع الاعضاء‏

(3 ـ 1) بیع اعضاء الادمی

(3 ـ 2) بیع الاعضاء و الاضرار بالجسد

(3 ـ 3) بیع الاعضاء و کرامة الانسانیة

(3 ـ 4) مامنع عن بیعه من الآدمی

 النتیجة

‏الهوامش.......................................................................................................................394‏

زمان و مکان و تأثیر آن در مواد زکوی

مقدمه

1 ـ بررسی تاریخی تشریع زکات و متعلقات آن

2 ـ زکات و هدف از تشریع آن

3 ـ ادلّه اثبات عدم انحصار متعلقات زکات

4 ـ اختیارات ولی امر در قبض و بسط مواد زکوی

‏پاورقی..................................................................................................................................427‏

‏ ‏

‎ ‎