کتاب زکات
چیزهایی که زکات در آن واجب و یا مستحب است
زکات غلاّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زکات غلاّت

احکام زکات / زکات مال

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

زکات غلاّت

زکات غلاّت 

[سؤال 3792]‏ ‏ ‏ 1878‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏1. در مورد مسأله (1872) توضیح المسائل: «اگر گندم و جو و خرما را پیش از‏‎ ‎‏خشک شدن مصرف کند اگر چه خشک آن ها به اندازه نصاب باشد، زکات آن ها‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 584

‏واجب نیست...»، اگر انگور و خرما را بفروشد، باز هم زکات ندارد؟‏

بسمه تعالی، منظور مصرف متعارفی غله در اعاشۀ خودش است و اگر بعد از وقت تعلق زکات بفروشد، اگر به مقداری باشد که در صورت خشک شدن به حد نصاب می رسید، زکات آن باید پرداخت شود.

[سؤال 3793]

‏2. گندم و جو و خرما که از آب چاه عمیقی ـ که به وسیله کشاورز حفر و هزینۀ آن‏‎ ‎‏تأمین می گردد ـ آبیاری می شوند، آیا زکات آن ها ده یک داده شود یا بیست یک؟‏

بسمه تعالی، در فرض سؤال، یک بیستم است.

[سؤال 3794]

‏3. مخارجی که برای گندم و جو و انگور کرده است (اعم از هزینۀ شخم و مَوْبُر باغ‏‎ ‎‏انگور و لباس ـ که به واسطه زراعت کم شده ـ و هزینه خرید تراکتور و وسایل‏‎ ‎‏کشاورزی) حتی مخارجات مقدماتی آن ها می تواند از حاصل، کسر کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، تمام مخارجی که برای به دست آوردن حاصل مصرف کرده، استثنا می شود. و در تراکتور و وسایل دیگر که باقی می ماند فقط استهلاک آن کسر می شود.

[سؤال 3795]

‏4. آیا می تواند قیمت وقتی را که برای زراعت تخم پاشیده جزء مخارج حساب‏‎ ‎‏کند یا نه؟ موضوع را روشن فرمایید.‏

بسمه تعالی، قیمت بذر استثنا می شود. و میزان قیمت روز پاشیدن بذر است.

‏5. زمین و ملک این روستا در سال 1342 به وسیلۀ دولت فروخته شده به زارعین و قبرستان قدیم او را‏‎ ‎‏زارعی از زمین تصرفی خود برای قبرستان وقف نموده البته با مالک اصلی تبانی و توافق به عمل‏‎ ‎‏نیامده از نظر شرع مقدس جایز است یا نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 585

بسمه تعالی، اگر شرعاً ملک واقف نبوده وقف صحیح نیست.

‏6. سهم سادات را بدون اجازۀ جناب عالی می توان به سادات داد یانه؟‏

بسمه تعالی، متوقف بر اجازه است.

‏7. بنده اخیراً سهمین را خدمت آیت الله‌ منتظری در قم ارسال کردم اجازه می فرمایید یا نه؟‏

بسمه تعالی، قبول است.

‏8. آیا قرض بین سال را از مالی که خمس به آن تعلق گرفته، در سال های بعد می توان داد؟ همچنین در‏‎ ‎‏مورد قرض سال قبل؟‏

بسمه تعالی، ادای قرض بابت سرمایه و قرض دستگردان بدهی خمس نیست و قرض بابت مؤونه سال ربح از ربح استثنا می شود و قرض ها در صورت ادا در سال ربح جزء مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد.

‏9. شرایط ذبح طیور اعم از مرغ و غیره، مانند حیوانات است یا نه؟‏

بسمه تعالی، فرقی ندارد.

[سؤال 3796]‏ ‏ ‏ ‏----> 2517

‏3. در این روستا در باغستان ها به وسیلۀ بیل و هوکا کار می شود و با توجه به نبودن‏‎ ‎‏کارگر، صاحبان آن ها مجبورند دست از کارهای خود برداشته (یعنی از بنّایی یا نجاری‏‎ ‎‏یا کفاشی و یا کارگری) دست به دست هم داده، کار زراعت را در فصل خودش پیش‏‎ ‎‏بیندازند که بتوانند مقداری کشت کنند که برای خرج خود و همچنین علوفۀ حیوانات‏‎ ‎‏خود، مقداری از سال را بگذرانند. این گونه زراعت، به گفتۀ بعضی از روحانی های‏‎ ‎‏بومی، کلیۀ عایدی خرمنی را که به نصاب برسد، نصف زکات آن را بپردازند و زکات‏‎ ‎‏نصف دیگر را جهت مخارجات زراعت نگهدارند. ‏

بسمه تعالی، در سهم حاصل هر یک که به حد نصاب برسد زکات واجب است و بعد از کسر مخارج، زکات بقیه داده می شود.

[سؤال 3797]‏ ‏ ‏ ‏----> 147

‏4. مخارج زراعت باید از غلات فقط کسر شود یا به نسبت از کاه هم؟‏

بسمه تعالی، از مجموع کسر می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 586

[سؤال 3798]‏ ‏ ‏ ‏----> 4897

‏3. کسی که ده من گندم از زکات خود قرض کند زراعت کند صد من گندم شود از‏‎ ‎‏بالای صد من، ده من گندم بردارد زکات بدهد صحیح است یا نه این صد من را همه را‏‎ ‎‏زکات بدهد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر عین گندم زکات را قبل از آن که ادا کند زراعت کرده تمام حاصل، تابع زکات است.

[سؤال 3799]‏ ‏ ‏ 1879‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ امام خمینی، مدّ ظله العالی، پس از عرض سلام و‏‎ ‎‏تحیت، به عرض می رساند:‏

‏1. در موضوع زکات غلاّت که به وسیلۀ چاه های عمیق مشروب می گردد، آیا حکم‏‎ ‎‏استفاده از آب نهر و باران را دارد یا حکم استفاده از دلو ـ که زکات آن ‏‎ ‎‏می باشد  ـ را دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم استفاده از دلو [را] دارد که زکات آن، نصف عشر‎ ‎است.

‏2. در سؤالات جدید که در آخر توضیح المسائل مرقوم شده، آمده: مرکبی که از ربح کسب تهیه‏‎ ‎‏می شود، خمس دارد. مراد از مرکب چیست؟ آیا شامل ماشین سواری هم می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، ماشین سواری، اگر مورد نیاز در زندگی و مطابق شؤون شخص باشد، خمس ندارد.

‏3. در مسائل اخیر که در جراید انتشار یافته، مرقوم شده: ماشین سواری اگر مورد احتیاج باشد، خمس‏‎ ‎‏ندارد. منظور از احتیاج، تا چه اندازه است؟ ولو این که هفته ای، یک یا دو بار مورد استفاده قرار گیرد و‏‎ ‎‏مع ذلک می تواند این یک یا دو دفعه را هم از وسایل عمومی استفاده کند؟‏

بسمه تعالی، اگر در طول هفته یا ماه و سال، چند بار مورد استفاده واقع شود و مطابق شؤون شخص باشد، مؤونه محسوب می شود.

‏4. در مسأله فوق، اگر مرکب، ماشین را شامل نشود، اگر کسی سابقاً خمس ماشین سواری را پرداخته،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 587

‏می تواند مبلغ پرداختی را در سال های آتیه ـ اگر بدهی بابت خمس پیدا کرد ـ کسر نماید یا خیر؟ متمنی‏‎ ‎‏است جواب را مرقوم فرموده؛ چون زیاد، مورد ابتلا می باشد.‏

بسمه تعالی، نمی تواند محسوب دارد. 

[سؤال 3800]‏ ‏ ‏ ‏----> 4656

‏2. محصول زکات چاه عمیق موتوری چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، آبیاری زراعت اگر به وسیله موتور از آب چاه است، زکات یک بیستم است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 588