کتاب نماز
شرایط امام جماعت
اشتباه کردن امام جماعت و کشف بطلان نماز او
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

اشتباه کردن امام جماعت و کشف بطلان نماز او

نماز جماعت

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اشتباه کردن امام جماعت و کشف بطلان نماز او

اشتباه کردن امام جماعت و کشف بطلان نماز او

[سؤال 3278]‏ ‏ ‏ ‏----> 908

‏2. نماز کسانی که به من اقتدا کرده اند (با توجه به این که من قصد ماندن دائمی و‏‎ ‎‏توطن در تهران نکرده ام) چگونه بوده است؟ و در صورت وجود اشکال، آن ها چه‏‎ ‎‏باید بکنند؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 337

بسمه تعالی، نماز آنان محکوم به صحت است و شما تکلیفی نسبت به آنان ندارید.

[سؤال 3279]‏ ‏ ‏ ‏----> 1486

‏7. اذا أمّ شخصٌ جماعةً للصلاة و تبیّن بطلان صلاته، فهل تعتبر صلاة المأمومین‏‎ ‎‏باطلة؟‏

بسم الله‌ تعالی، تختلف الموارد؛ ومجرد بطلان صلاة الإمام، لا یوجب بطلان صلاة من ائتمّ به.

[سؤال 3280]‏ ‏ ‏ 1615‏

 ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 2 / 1361‏

‏حضور محترم برادران مسئول دفتر مبارک امام خمینی، دامت توفیقاتکم‏

‏سؤالاتی برای این جانب مطرح است که از شما خواهشمندم آن را به خدمت‏‎ ‎‏حضرت امام برده و پاسخ آن را برای این جانب ارسال بفرمایید. ‏

‏1. اگر امام جماعتی نمازش به عللی باطل شود و آن هایی که به ایشان اقتدا کرده اند‏‎ ‎‏نمی دانند، آیا امام جماعت می تواند خودش بدون این که به آن ها اطلاع دهد، نماز آن ها‏‎ ‎‏را قضا به جا بیاورد یا نه؟‏

بسمه تعالی، قضا ندارد؛ ولی باید وقتی نمازش باطل شد، از جماعت خارج شود.

‏2. اگر امام جمعه به عللی (همچون شکسته بودن نمازش) نتواند نماز پرصلابت جمعه را به جا بیاورد،‏‎ ‎‏آیا می تواند که به نیابت خویش شخصی را به امام جمعه شدن بفرستد تا آن شخص نماز جمعه را بر پا‏‎ ‎‏بدارد یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، نمی تواند بنابر احتیاط.

[سؤال 3281]‏ ‏ ‏ ‏----> 659

‏4. آیا اگر امام جماعتی نمی دانست نمازش درست نیست یعنی یقین به صحت‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 338

‏داشت، بعد که فهمید، باید نماز مأمومین را قضا کند؟‏

بسمه تعالی، تکلیفی نسبت به مأمومین ندارد و نماز آن ها قضا ندارد.

[سؤال 3282]‏ ‏ ‏ 1616‏

 ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏متمنی است استفتائات ذیل را جواب مرقوم فرمایید.‏

‏1. اگر امام جماعت یا جمعه مقداری از قرائت یا اجزای خطبه را نخواند و در حال‏‎ ‎‏قرائت هم اگر او را متوجه سهوش بکنند باز اشتباه کند و نماز را تمام کند، نماز مأمومی‏‎ ‎‏که متوجه بوده در حال نماز و نماز مأمومی که بعد از نماز متوجه شده چه حکمی‏‎ ‎‏دارد؟‏

بسمه تعالی، اجزاء خطبه اشکال ندارد و در حمد و سوره اگر بعد از نماز متوجه شده، نمازش صحیح است؛ ولی اگر در اثنای نماز متوجه اشتباه امام شده باید او را متوجه سازد و اگر امام در قرائت حمد و سوره باز متوجه اشتباه خود نشده، مأموم باید نیت فرادا کند، نماز ظهرش را خودش بخواند.

‏2. اگر در ضمن سال خمسی، اموالی که مورد معامله و کسب است به سرقت رفت یا تلف غیرعمدی‏‎ ‎‏شد، آیا در آخر سال، مجموع موجودی فعلی را نسبت به موجودی مخمس اول سال ملاحظه کند یا‏‎ ‎‏این که باید از مخمس سال گذشته، قیمت اموال سرقت شده یا تالف را کسر کند (در حالی که در اول‏‎ ‎‏سال، عین آن اموال شاید نبوده است یا بعضی بوده) و بعد ملاحظۀ نسبت را بکند تا اضافه را خمس‏‎ ‎‏دهد؟ و اگر مقدار سرقت شده را کاملاً نمی داند چگونه محاسبه کند؟ (در عروه و توضیح المسائل‏‎ ‎‏اختلافی در مسأله تلف به چشم می خورد)‏

بسمه تعالی، اگر سرمایه یا مال التجاره، قسمتی در وسط سال تلف شود و یا آن که در معامله ای زیان پیدا شود، از بقیۀ درآمد همان رشته کسب جبران می شود و در آخر سال، باقیماندۀ درآمد پس از کسر تمام خسارات حساب می شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 339

‏3. در محل کسب ملک شخصی یا اجاره ای مخارجی می کند که بعضی مربوط به کسب می شود و‏‎ ‎‏بعضی مربوط به کاسب، مانند تلفن و برق و آب و تهویۀ هوا، و بعض مخارج اثری در کسب ندارد،‏‎ ‎‏مانند مخارج بنایی و کارگری یا تعمیرات و تزیینات مثل سنگ فرش و در و پیکر مغازه. اگر همۀ این ها‏‎ ‎‏خمس دارد چگونه قیمت گذاری کند در حالی که بعضی نایاب شده و چندین برابر قیمت پیدا کرده،‏‎ ‎‏مثل تلفن و وسایل تهویۀ آب؟‏

بسمه تعالی، هرگونه مخارجی که مربوط به محل کسب یا مربوط به احتیاجات شخص به حساب کسب و محل کسب می شود خمس دارد. مگر این که عین آن تلف شده و صرف آن برای کسب به مورد بوده است.

‏4. کسی است که دو محل درآمد یا چند محل درآمد دارد؛ مثلاً حقوق دولتی می گیرد و ماشین هم به‏‎ ‎‏کرایه می دهد، یا دو مغازه دارد که هر یک دخل و خرجش و ربح و خسرانش جدا است و مخارجش را‏‎ ‎‏از یکی تأمین می کند، مگر آن که مضطر به دیگری شود؛ و شروع به کسب دوم در ضمن سال خمسی‏‎ ‎‏کسب اول است. آیا می تواند دو سال خمسی قرار دهد یا الزاماً یک سال باید قرار دهد که همان سال‏‎ ‎‏کسب اول است؟‏

بسمه تعالی، می تواند برای هر یک، سال جداگانه قرار دهد ولی در فرض سؤال، زیان در یکی از سود در دیگری جبران نمی شود.

[سؤال 3283]‏ ‏ ‏ ‏----> 467

‏2. اگر در نماز جماعت، امام به این صورت اشتباه کند که کلمه ای را ندانسته اشتباه‏‎ ‎‏بخواند یا این که آیه ای را فراموش کند بخواند، در صورتی که مأمومی متوجه شود؛ آیا‏‎ ‎‏باید نیت فرادا کند؟ به طور کلی تکلیف مأموم در این صورت چیست؟‏

بسمه تعالی، در غیر قرائت، اشتباه امام ضرر به صحت نماز و جماعت نمی زند و در قرائت، اگر امام را متوجه نسازد که تدارک کند، باید قصد انفراد کند و قرائت را خودش بخواند. 

[سؤال 3284]‏ ‏ ‏ ‏----> 1040

‏11. إذا تبیّن بطلان صلاة الإمام، فهل تبطل صلاة المأمومین؟ وإذا کانت باطلة، فهل‏‎ ‎‏یجب علیه أن یخبرهم؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 340

بسم الله‌ الرحمن الرحیم، صلاتهم محکومة بالصحة؛ ولا یجب علی الإمام أن یخبرهم ببطلان صلاة نفسه.

[سؤال 3285]‏ ‏ ‏ ‏----> 610

‏2. کسی زمانی پشت سر یک نفر که به خیال خودش واجد شرایط است نماز‏‎ ‎‏خوانده و بعد فهمیده که نه با عدالت است و نه قرائتش درست است؛ یعنی پس از چند‏‎ ‎‏ماه فهمیده، چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، نمازهایی که خوانده صحیح است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 3صفحه 341