فهارس
فهرست اصطلاحات فقهی و حقوقی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فهرست اصطلاحات فقهی و حقوقی

فهرست اصطلاحات فقهی و حقوقی

‏ ‏

‏آزادی 10، 36، 138‏

‏آیات عبادی 11‏

‏آیین دادرسی 13، 47، 77، 78، 84‏

‏اثبات شرعی 87‏

‏اثبات عرفی 87‏

‏اجازۀ حسبیه 94‏

‏اجتهاد 63‏

‏احکام اجتماعی 11، 133‏

‏احکام اقتصادی 11، 128‏

‏احکام جزایی 15، 21، 25، 26، 29، 34، 47، 49، 56، 67، 68‏

‏احکام حکومتی 11،  19، 26، 49، 86، 124، 125‏

‏احکام حیض 11، 12، 22‏

‏احکام سیاسی 11، 19، 91، 128‏

‏احکام شرع 25، 28، 30، 51، 79، 83، 84، 86‏

‏احکام قضایی 12، 13، 19، 84، 110، 124‏

‏احکام مالی 31‏

‏احکام معاملات 12‏

‏احکام نفاس 11، 12، 22‏

‏احکام واقعی 63، 65‏

‏اختیارات حکومتی 50‏

‏ادله  77‏

‏اذان 22‏

‏اراضی خراجیه 52‏

‏استبداد 12، 23، 43، 139‏

‏استقلال 33، 71، 138‏

‏استنباط 40‏

‏اطلاق 62‏

‏اقامه بیّنه 93‏

‏امارات  ‏‏ ولایت‏

‏اماره 100‏

‏امامت اعتباری 69‏

‏امپراتوری  ‏‏ شاهنشاهی‏

‏امر به معروف 107، 109، 112، 119، 150‏

‏امر حکومتی 87‏

‏اموال عمومی 32‏

‏اموال مردم 145‏

‏امور اجتماعی 12، 22، 23‏

‏امور اعتباری 51، 101‏

‏امور حکومتی 12، 91‏

‏امور سیاسی 22‏

‏امور عقلایی 51، 101‏

‏امور قضایی 92‏

‏اهل ذمه 85‏

‏بانکداری 14‏

‏بدعت 40، 41، 113، 114‏

‏بودجه 32، 50‏

‏بیت المال 31، 49، 73، 114، 125، 131، 152‏

‏بیعت 110، 135‏

‏تبرعات 32‏

‏تحریم 90‏

‏تشریع 21، 26، 29، 44‏

‏تقلید 48‏

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 162

‏تقیه 18، 63 ، 65، 91، 135، 147، 150‏

‏تقیید 97‏

‏تکلیف 12، 50، 68، 92، 96، 119، 147‏

‏جزیه 28، 31، 33، 52، 72‏

‏جعل 21، 51، 76، 95‏

‏جمع عقلایی 62‏

‏حاکم 54، 57، 66، 71، 72، 84، 85، 92، 93، 94، 95‏

‏حاکم اسلامی 31، 32، 34، 48، 50، 56، 131، 140‏

‏حبس ابد 69‏

‏حج 130، 131‏

‏حجت 80، 81، 82‏

‏حد 21، 25، 52، 68، 72‏

‏حدود 12، 26، 34، 47، 51، 53، 67، 69، 71، 72، 74، 81، 84، 85، 123، 146‏

‏حرام 14، 47، 90، 93، 108، 110، 121، 123‏

‏حضانت 51‏

‏حقوق 11، 15، 34، 47، 67، 89، 95، 111، 128‏

‏حقوق اسلام 12‏

‏حقوق بین الملل خصوصی 12‏

‏حقوق بین الملل عمومی 12‏

‏حقوق تجارت 29‏

‏حقوق صنعت 29‏

‏حقوق کشاورزی 29‏

‏حکم حقوقی 90‏

‏حکم کیفری 90‏

‏حکم واقعی 63، 65‏

‏حکومت استبدادی 43‏

‏حکومت جمهوری 44، 95‏

‏حکومت شاهنشاهی 14، 46، 94‏

‏حکومت شرعی 52‏

‏حکومت مردم 12‏

‏حکومت مشروطه 13، 43، 126‏

‏حکومت مطلقه 43‏

‏حلال 1، 93، 94، 108، 121، 123‏

‏حوادث واقعه 79‏

‏حوزۀ علمیه 9، 11، 18، 32، 68، 129، 130، 137، 139، 143، 146، 149‏

‏خاص 62‏

‏خبر واحد 80‏

‏خراج 28، 31، 33، 50، 52، 53، 71، 72، 84 ‏

‏خلیفه 20، 21، 25، 45، 48، 54، 59، 61، 63، 66، 104‏

‏خمس 28، 31، 32، 50، 52، 53، 71، 72‏

‏دادرسی 57، 72، 75، 77، 78، 87، 89، 90‏

‏دعاوی جزایی 87، 90‏

‏دعاوی حقوقی 87، 90‏

‏دعوی 90‏

‏دفاع 17، 28، 33، 50، 72، 138‏

‏دلالت 59، 65، 74، 77، 82، 92، 96، 104، 106‏

‏دیات 28، 34، 69‏

‏ربا 14‏

‏رجم 16، 21، 25، 69‏

‏رسالۀ عملیه 11‏

‏رشوه  15، 57‏

‏روایات متواتره 79‏

‏زکات 28، 31، 32، 50، 52، 71، 72، 81، ‏‏109، 117، 123‏

‏زمامدار اسلامی  ‏‏ حاکم اسلامی‏

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 163

‏زنا 16، 52، 68‏

‏سنت 26، 29، 44، 57، 59، 62، 63، 111، 130، 143‏

‏سند(روایت) 76، 77، 83، 92، 93، 97، 103، 123‏

‏سنن 39، 40، 62، 108، 111، 123‏

‏شارع مقدس 44، 50‏

‏شرب خمر 16‏

‏شرع 27، 35، 50، 51، 73، 112، 113، 114‏

‏صحیح(روایت) 77، 97‏

‏صدقات 32، 72، 104، 107، 109، 117،‏

‏     121‏

‏ضروریات فقه 78‏

‏ضعیف (روایت) 64، 65، 77، 97، 102، 123‏

‏عاریه مضمونه 130‏

‏عام 62‏

‏عبادات 11، 12، 71، 86، 126، 130‏

‏عدالت 18، 19، 47، 56، 57، 65، 72، 73، 76، 82، 86، 114، 123‏

‏عدالت اجتماعی 76‏

‏عرف 101‏

‏عرف عام 99‏

‏عقل 27، 35، 38، 47، 70‏

‏علم (فقه) 47، 57، 77، 123‏

‏عنوان ثانوی 144‏

‏عنوانی 41‏

‏عین شخصی 90‏

‏عین کلی 90‏

‏غنایم 81، 107، 117‏

‏غیر مشروع 15‏

‏فتوا 61، 75‏

‏فحشا 14، 16، 46، 68‏

‏فساد فی الارض 35‏

‏فصل خصومات 15، 47، 81، 90‏

‏فقه عامه 104‏

‏فهم عرف 100‏

‏فئه باغیه 114‏

‏فی ء 107، 117‏

‏قاضی 26، 52، 54، 63، 71، 78، 84، 87، 94، 95‏

‏قاضی شرع 15، 47‏

‏قانون کیفری 28‏

‏قصاص 12، 28، 34، 72‏

‏قضاوت 26، 57، 72، 78، 84، 91، 93، 95‏

‏قوانین حکومتی‏‏احکام حکومتی‏

‏قوۀ قضاییه 50، 84، 94‏

‏قوۀ مجریه 21، 26، 27، 50، 52، 84‏

‏قوۀ مقننه 44، 84‏

‏قیم 41، 51، 73‏

‏قیم صغار 51، 95‏

‏کیفر 90‏

‏کیفرخواست 87‏

‏مال اللّٰه 33‏

‏مالیات 26، 28، 31، 33، 49، 52، 71، 72، 74، 84، 87، 109، 118، 121، 139‏

‏مالیات سرانه 33‏

‏مباح 145، 146‏

‏متولی 95‏

‏مجتهد 11، 62، 63، 143‏

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 164

‏محاکمه 90‏

‏محصن 16‏

‏محصنه 16‏

‏مدعی العموم 87‏

‏مرسل 60‏

‏مروت 18، 19‏

‏مسائل شرعیه 80، 137‏

‏مسند 60‏

‏معارضه(در احادیث) 104‏

‏معتبر 77‏

‏مغانم 56، 146‏

‏مقررات شرعی 73‏

‏منابع احکام 11‏

‏مناصب 51، 75، 95‏

‏منصب حکومت 76، 95، 96‏

‏منصب قضا 75، 76، 78، 94‏

‏منصب ولایت 101‏

‏منکرات 46، 118‏

‏موازین شرعی 91‏

‏موازین عقلی 91‏

‏موقوفه 46، 95‏

‏مؤیدات 77، 83، 93، 96، 106‏

‏نص 104‏

‏نظام حقوقی 29‏

‏نظام سیاسی اسلام 35، 135‏

‏نظام عادلانه 21، 27، 41، 54، 55، 70، 73‏

‏نفوس مردم 146‏

‏نفی بلد 69‏

‏نکاح 29‏

‏نماز 22، 69، 86، 117‏

‏نماز جماعت 40، 130، 132‏

‏نماز جمعه 40، 130، 132‏

‏نهی از منکر 107، 108، 109، 113، 114، 117، 118‏

‏واجب 68، 69، 71، 72، 100، 109، 113، 148‏

‏واجب عینی 53‏

‏واجب کفایی 53‏

‏واجب مشروط 68‏

‏واجب مطلق 68‏

‏والی 26، 32، 33، 52، 57، 71، 74، 92‏

‏وصف عنوانی 85، 100‏

‏وضع‏‏جعل‏

‏وکالت 94‏

‏وکیل 15‏

‏ولایت 20، 21، 50، 51، 54، 56، 84، 99، 101، 103‏

‏ولایت فقیه 9، 50، 51، 55، 59، 65، 70، 104، 106، 107، 124‏

‏ولیّ امر 21، 26، 38 ‏‏ـــ 40، 45، 53، 80، ‏‏84، 86، 92، 103، 105، 146‏

‏ولیّ مقتول 72‏

‎ ‎

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 165