فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

عنوان ‏صفحه‏

‏ ‏

بخش اول: مباحث کلامی پیرامون عدل

‏ ‏

‏     ‏فصل اوّل: عدل در ادیان الهی‏··· 3‏

‏                    ‏ماهیت و حقیقت عدالت‏··· 3‏

‏                    عدالت در مظهریت اسما و صفات··· 3‏

‏                    عدالت در تجلی معارف الهیه··· 4‏

‏                    عدالت در  عقاید··· 4‏

‏                    عدالت در اخلاق··· 4‏

‏                    عدالت، طریق سیر انسان کامل··· 5‏

‏                    فطری بودن حبّ عدل··· 6‏

‏                    برقراری عدالت سنّت الهی··· 6‏

‏                    عدالت اجتماعی از مهمترین وظایف انبیا(ع)··· 7‏

‏                    برپایی عدل و تقویت معنویت دو شأن انبیا(ع)··· 7‏

‏                    عدالت اجتماعی از مقاصد قرآن··· 8‏


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 235

‏                    اقامۀ عدل و اصلاح انسان··· 9‏

‏                    ‏عدالت همه جانبه هدف اسلام‏··· 9‏

‏                    لزوم عدالت در تمام مناصب··· ‏10

‏                    ‏امام عصر(عج) برپاکنندۀ نهایی عدالت‏··· ‏10

‏                    ‏حاکمیت عدل موعود نهایی بشریت‏··· ‏11

‏     ‏فصل دوم: جبر و تفویض‏··· ‏13

‏          معانی جبر و تفویض··· 13‏

‏                    ‏جبر و تفویض و نفی آن دو‏··· ‏13

‏                    ‏تفویض امور به رسول اکرم(ص)‏··· ‏14

‏                    ‏تفویض مستحیل و ممکن‏··· ‏16

‏                    ‏دیدگاه مفوّضه و جبریّه‏··· ‏18

‏          ردّ مذاهب جبر و تفویض··· 20‏

‏                    ‏دلیل اوّل بر ردّ تفویض‏··· ‏20

‏                    ‏دلیل دوّم بر ردّ تفویض‏··· ‏21

‏                    ‏دلیل سوّم بر ردّ تفویض‏··· ‏21

‏                    ‏بیان دیگری از دلیل اوّل‏··· ‏22

‏                    ‏دلیل اوّل بر ردّ جبر‏··· ‏24

‏                    ‏دلیل دوّم بر ردّ جبر‏··· ‏24

‏                    ‏دلیل سوم بر ردّ جبر‏··· ‏24

‏                    ‏دلیل چهارم بر ردّ جبر‏··· ‏25

‏                    ‏بیان دیگری در نفی جبر‏··· ‏26

‏          اختیار و آزادی انسان··· 28‏

‏                    ‏انتخاب و اختیار انسان‏··· ‏28

‏                    ‏اختیار انسان و تغییرات‏··· ‏28

‏                    ‏منافات قاعدۀ «الشئ مالم یجب...» با اختیار انسان‏··· ‏28

‏                 ‏


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 236

‏   ‏عدم منافات قاعدۀ مذکور با اختیار انسان‏··· ‏29

‏                    ‏منافات قضا و ارادۀ ازلی با اختیار انسان‏··· ‏31

‏                    ‏کیفیّت تعلّق اراده حق به نظام هستی‏··· ‏32

‏                    ‏عدم تأثیر اراده عبد در افعال‏··· ‏33

‏                    ‏عدم دخالت مبادی اختیار در اختیاریّت اختیار‏··· ‏34

‏                    ‏لزوم اختیاری بودن مبادی اختیار‏··· ‏35

‏                    ‏ملاک درستی مجازات نزد عقلا‏··· ‏35

‏                    ‏ملاک اختیاریّت افعال‏··· ‏35

‏     ‏فصل سوم :امر بین الأمرین‏··· ‏39

‏                    ‏بیان حقیقت امر بین الأمرین‏··· ‏39

‏                    ‏بیان دیگری از امر بین الأمرین‏··· ‏42

‏                    ‏فاعلیّت مخلوقات مظهر و مجلای فاعلیّت خداوند‏··· ‏43

‏                    ‏فنای دار تحقّق در حق تعالی‏··· ‏44

‏                    ‏امر بین الأمرین و نفی استقلال بندگان‏··· ‏45

‏                    ‏امر بین الأمرین و فاعلیّت علی الإطلاق خداوند‏··· ‏46

‏                    ‏سلطنت حقّ بر امر و خلق‏··· ‏46

‏                    ‏دایرۀ وجود مظهر قدرت الهی‏··· ‏47

‏                    ‏مؤیّدات قرآنی امر بین الأمرین‏··· ‏49

‏                    ‏قرآن و امر بین الأمرین‏··· ‏50

‏                    ‏قرآن و امر بین الأمرین‏··· ‏52

‏                    ‏قرآن و نفی استقلال موجودات‏··· ‏53

‏                    ‏شرح یک حدیث پیرامون امر بین الأمرین‏··· ‏54

‏                    ‏اشاعره و معتزله و رزق مقسوم‏··· ‏57

‏                    ‏بحثی پیرامون رزق مقسوم‏··· ‏58

‏     ‏فصل چهارم: قضا و قدر‏··· ‏61


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 237

‏                    ‏تعین صفات و ظهور لوازم اسماء‏··· ‏61

‏                    ‏عین ثابت انسان کامل ظهور اسم اعظم «الله »‏··· ‏61

‏                    ‏خلافت عین ثابت انسان کامل بر جمیع اعیان‏··· ‏62

‏                    ‏تخصیص مقامات و تقدیر استعدادها‏··· ‏62

‏                    ‏عین ثابت انسان کامل سبب ظهور عالم قضا‏··· ‏63

‏                    ‏مراتب قضا و قدر در نشئات مختلف‏··· ‏63

‏                    ‏وقوع تغییرات و تبدیلات در لوح قدر عینی‏··· ‏64

‏                    ‏تغییر و تبدیل در عالم طبع به دست ولی زمان‏··· ‏64

‏                    ‏اطلاع بر قدر و مکلّف بودن انسان‏··· ‏65

‏                    ‏قضا و قدر سرّی از اسرار الهی‏··· ‏65

‏     ‏فصل پنجم: سعادت و شقاوت‏··· ‏67

‏          بیان حقیقت سعادت و شقاوت··· 67‏

‏                    ‏امکان، مناط نیاز به علّت‏··· ‏67

‏                    ‏نیاز ممکنات به علّت در اتصاف به وجود‏··· ‏69

‏                    ‏خلوّ ماهیّت از هرگونه خیر و سعادت‏··· ‏70

‏          معانی سعادت و شقاوت··· 71‏

‏                    ‏معنای اولّ سعادت‏··· ‏71

‏                    ‏معنای دوّم سعادت‏··· ‏71

‏                    ‏معنای سوّم سعادت‏··· ‏72

‏                    ‏سعادت و شقاوت نتیجۀ عمل انسان‏··· ‏72

‏                    ‏رابطۀ سعادت و شقاوت با حقیقت وجود‏··· ‏73

‏                    ‏سعادت درک ملایم بالطبع‏··· ‏73

‏                    ‏سعادت قوای ظاهری‏··· ‏73

‏                    ‏دیدگاه عرفا و حکما در ادراک موجودات‏··· ‏74

‏                    ‏سعادت و شقاوت قوای باطنی‏··· ‏75


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 238

‏                    ‏مناط حصول سعادت و شقاوت‏··· ‏75

‏                    ‏عدم سعادت محض در عالم طبیعت‏··· ‏76

‏                    ‏فرق سعادت و شقاوت انسان با دیگر موجودات‏··· ‏77

‏                    ‏امتداد سعادت بشر به عالم آخرت‏··· ‏78

‏          ‏سعادت و شقاوت در اختیار انسان‏··· 80‏

‏                    ‏ذاتی نبودن سعادت و شقاوت انسان‏··· ‏80

‏                    ‏عقل مبنای تکلیف و ثواب و عقاب‏··· ‏81

‏                    ‏وجوب افاضۀ فیض از واجب به قابل‏··· ‏81

‏                    ‏برگشت کمالات به وجود‏··· ‏83

‏                    ‏اقسام شقاوت‏··· ‏83

‏                    ‏تأثیر شقاوت در نفس و باطن‏··· ‏84

‏                    ‏ذاتی نبودن سعادت و شقاوت‏··· ‏84

‏          منشأ اختلاف نفوس در گرایش به خیر و شر··· 85‏

‏                    ‏خاستگاه اوّل‏··· ‏86

‏                    ‏خاستگاه دوم‏··· ‏86

‏                    ‏خاستگاه سوم‏··· ‏86

‏          علل اختلافات خلقی و خُلقی انسانها··· 87‏

‏                    ‏علّت اوّل: تغذیه‏··· ‏87

‏                    ‏علّت دوم: صلب پدر‏··· ‏88

‏                    ‏علت سوم: رحم مادر‏··· ‏88

‏                    ‏علت چهارم: شیر مادر‏··· ‏88

‏                    ‏علت پنجم: محیطهای آموزشی و پرورشی‏··· ‏89

‏                    ‏نظر انبیا(ع) در بیان خواص خوراکیها‏··· ‏90

‏                    ‏طبیعت و سعادت و شقاوت انسان‏··· ‏91

‏                    ‏تفاوت استعدادها و ارتباط آن با قضا و قدر‏··· ‏93


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 239

‏     ‏نقش والدین در سعادت و شقاوت فرزندان‏··· ‏94

‏          تأثیر طینت انسان در سعادت و شقاوت··· 95‏

‏                    ‏عدم ملازمه طینت با جبر‏··· ‏95

‏                    ‏مراد حدیث «الناس معادن...»‏··· ‏95

‏                    ‏احتمال اوّل در شرح حدیث «السعید سعید...»‏··· ‏96

‏                    ‏احتمال دوم در شرح حدیث «السعید سعید...»‏··· ‏96

‏                    ‏سعادت مجعول است و شقاوت غیرمجعول‏··· ‏98

‏                    ‏احتمال دیگر در معنای حدیث «السعید سعید...»‏··· ‏99

‏                    ‏امتیاز سعید و شقی از حرکات طبیعی و افعال اختیاری‏··· ‏100

‏                    ‏سعادت و شقاوت در گرو اعمال اختیاری انسان‏··· ‏100

‏                    ‏سعادت و شقاوت در گرو اعمال اختیاری انسان‏··· ‏101

‏                    ‏سعادت و شقاوت در گرو اعمال اختیاری انسان‏··· ‏101

‏                    ‏سعادت و شقاوت در گرو اعمال اختیاری انسان‏··· ‏101

‏                    ‏هدایت حق بیانگر طرق سعادت و شقاوت‏··· ‏102

‏                    ‏عقل و وحی دو راهنمای طریق سعادت‏··· ‏103

‏                    ‏توصیه ای برای کسب سعادت‏··· ‏104

‏                    ‏علم و معرفت مناط سعادت و شقاوت‏··· ‏104

‏          سعادت و شقاوت عقلانی··· 105‏

‏                    ‏فعلیّت عقل هیولانی‏··· ‏105

‏                    ‏ایراد امام به کلام صدرالمتألهین‏··· ‏105

‏                    ‏فعالیّت عقل عملی‏··· ‏105

‏                    ‏رابطۀ سعادت و شقاوت با تجرد عقلانی انسان‏··· ‏106

‏                    ‏سعادت و شقاوت نفوس ساده‏··· ‏107

‏                    ‏اشکال امام(س) بر ملاصدرا‏··· ‏108

‏                    ‏شقاوت صاحبان عقول کج اندیش و عقاید باطله‏··· ‏109


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 240

‏                    ‏تعقل و کسب عقاید حقه و سعادت اخروی‏··· ‏110

‏                    ‏ماده آخرتی اشقیا و سعدا‏··· ‏111

‏     ‏فصل ششم: غایت و حکمت در فعل خداوند‏··· ‏113

‏                    ‏نظام خلقت، نظام اتمّ و احسن‏··· ‏113

‏                    ‏امور غیر عقلایی و غایت فعل حق‏··· ‏114

‏                    ‏امور اتّفاقی و غیرمنظّم و کمال حق‏··· ‏114

‏                    ‏برهانی بودن کمال و علم و حکمت خالق هستی‏··· ‏114

‏                    ‏نگرش به مجموعۀ هستی و یافتن نظم و غایت‏··· ‏115

‏                    ‏نگرش به مجموعۀ هستی و یافتن نظم و غایت‏··· ‏116

‏                    ‏پاسخ اشکال مرگهای اخترامی و زودرس‏··· ‏118

‏                    ‏غایت افعال الهی ایصال نفع به بندگان نیست‏··· ‏120

‏                    ‏ظهور و تجلّی و شناخته شدن ذات غایت افعال حق تعالی‏··· ‏120

‏                    ‏دلیل اوّل‏··· ‏121

‏                    ‏دلیل دوّم‏··· ‏122

‏                    ‏دلیل سوّم‏··· ‏122

‏                    ‏دلیل چهارم‏··· ‏122

‏                    ‏دلیل پنجم‏··· ‏122

‏ ‏

بخش دوم: شبهات پیرامون عدل الهی

‏ ‏

‏     ‏فصل اول: وجود شرور و نواقص و بلایا در جهان‏··· ‏127

‏          ماهیّت خیر و شر و چگونگی جعل آن··· 127‏

‏                    ‏همۀ کمالات و خیرات از سنخ وجود است‏··· ‏127

‏                    ‏حاق وجود، صادر از ذات الهی‏··· ‏128

‏                    ‏تنزیه فیض حق از حدودات امکانی‏··· ‏128


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 241

‏                    ‏برگشت شرور به حدود نه به اصل وجود‏··· ‏128

‏                    ‏تعلق جعل ذاتی به خیرات و کمالات‏··· ‏129

‏                    ‏شرور و نواقص مجعول بالعرض اند‏··· ‏129

‏                    ‏انتساب تمام خیرات به حق تعالی‏··· ‏130

‏          کیفیّت جریان خیر و شرّ به دست بندگان··· 130‏

‏                    ‏عدم استقلال موجودات در ایجاد‏··· ‏131

‏                    ‏انتساب خیرات به حق و شرور به خلق‏··· ‏132

‏          ‏شبهۀ ثنویه‏··· 132‏

‏                    ‏عقیده به دو مبدأ خیر و شرّ‏··· ‏132

‏                    ‏دلیل استحسانی ثنویه‏··· ‏133

‏                    ‏دلیل برهانی ثنویه‏··· ‏133

‏                    ‏پاسخ دلیل استحسانی ثنویه‏··· ‏134

‏                    ‏تقسیم موجودات از جهت خیر و شرّ‏··· ‏135

‏                    ‏پاسخ دلیل برهانی ثنویه‏··· ‏137

‏                    ‏بی نیازی شرّ به مبدأ ایجادکننده‏··· ‏138

‏                    ‏شرّ امر عدمی است‏··· ‏138

‏                    ‏شرّ بالذات و شرّ بالعرض‏··· ‏139

‏          شرح حدیثی در باب مخلوق بودن خیر و شر··· 140‏

‏                    ‏دیدگاه علاّمه مجلسی در شرح حدیث‏··· ‏140

‏                    ‏نقد و بررسی دیدگاه علاّمه(ره)‏··· ‏141

‏                    ‏نقد و بررسی دیدگاه علاّمه(ره)‏··· ‏142

‏          تعلق علم و اراده حق به تمامی متعلّقات··· 143‏

‏                    ‏اولویّت حقّ به حسنات و اولویّت بنده به سیّئات‏··· ‏143

‏                    ‏عدم انتساب شرور و نواقص به حق تعالی‏··· ‏144

‏                    ‏شبهۀ جدایی علم و اراده در تعلّق به متعلّقات‏··· ‏145


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 242

‏                   ‏پاسخ حکما به شبهه‏··· ‏145

‏                    ‏پاسخ امام به شبهه‏··· ‏145

‏                    ‏وجه جمع بین انتساب خیرات به خداوندوسیّئات

‏                    به بندگان‏ باانتسابِ صدورهمۀ افعال به خداوند‏··· ‏147

‏          مصائب و بلایا··· 148‏

‏                    ‏امتحان و ابتلا موجب بروز استعدادها و امتیازات‏··· ‏149

‏                    ‏امتحان و ابتلا موجب اتمام حجّت‏··· ‏149

‏                    ‏امتحان به وسیلۀ نعم الهی‏··· ‏149

‏                    ‏ارتباط میزان ابتلاها با صحت دین و حسن عمل‏··· ‏149

‏                    ‏رابطۀ مستقیم میزان ابتلائات با کمال عقل و شدّت ادراک‏··· ‏150

‏                    ‏لذایذ و خوشیها عامل محبّت دنیا‏··· ‏150

‏                    ‏بلایا عامل روی گردانی از دنیا و توجّه به آخرت‏··· ‏152

‏                    ‏بلاها و سختیها هدیۀ خداوند‏··· ‏152

‏                    ‏انقطاع به مقام حق تعالی و انس با او‏··· ‏153

‏                    ‏ابتلا، یگانه راه نیل به برخی درجات‏··· ‏154

‏                    ‏اصلاح حال مؤمن به فقر یا غنا‏··· ‏155

‏                    ‏تمام مرحمتها برای اصلاح حال مؤمن‏··· ‏156

‏                    ‏برخی بلایا معلول عمل انسان‏··· ‏156

‏                    ‏استدراج‏··· ‏157

‏     ‏فصل دوم: خلق مرگ در کنار حیات‏··· ‏159

‏                    ‏حقیقت مرگ‏··· ‏159

‏                    ‏وجود مرگ سبب امتیاز نفوس‏··· ‏160

‏                    ‏کراهت و خوف ناقصان از مرگ‏··· ‏161

‏                    ‏کراهت و خوف متوسطان از مرگ‏··· ‏162

‏                    ‏خوف کاملان از مرگ‏··· ‏162


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 243

‏     ‏فصل سوم: تناسب ثواب و عقاب الهی با اعمال بندگان‏··· ‏163

‏                    ‏پرداخت بیشترین بها در برابر کمترین بهانه‏··· ‏163

‏                    ‏عدم منافات صرف نظر از حق خود با عدالت‏··· ‏163

‏                    ‏خردی عمل و عظمت پاداش‏··· ‏164

‏                    ‏تفضّل، ملاک پاداش حق به بندگان‏··· ‏165

‏                    ‏تفضّل، ملاک پاداش حق به بندگان‏··· ‏166

‏                    ‏بنای آخرت بر تفضّل و رحمت حق‏··· ‏168

‏                    ‏پاسخ شبهۀ دوم (با استشهاد به سورۀ قدر)‏··· ‏168

‏                    ‏پاسخ شبهه دوم (با استفاده از سورۀ نساء)‏··· ‏170

‏                    ‏همراهی مؤمنان با پیامبران و شهدا در دار ثواب‏··· ‏171

‏                    ‏اختصاص ثوابهای بزرگ به عزاداری امام حسین(ع)‏··· ‏172

‏                    ‏عزاداری موجب بقای دین‏··· ‏172

‏                    ‏تفاوت صورت ملکی و ملکوتی اعمال‏··· ‏173

‏                    ‏عُجْب از عوامل استبعاد و انکار ثوابهای بزرگ‏··· ‏174

‏                    ‏تفاوت اعمال به تفاوت فاعلها‏··· ‏174

‏                    ‏برابری ضربت علی(ع) با عبادت ثقلین‏··· ‏175

‏                    ‏عوامل تفاوت فاعلها‏··· ‏176

‏                    ‏خشیت و تقوای حق‏··· ‏176

‏                    ‏نیّت صادقه‏··· ‏176

‏                    ‏تفاوت عمل صحیح و عمل مقبول‏··· ‏177

‏                    ‏نورانیّت و کمال عمل در گرو اخلاص و حضور قلب‏··· ‏178

‏                    ‏الهیّت، روح عمل‏··· ‏179

‏                    ‏انگیزه، فارق بین اعمال‏··· ‏180

‏                    ‏اقبال قلب موجب کمال عمل‏··· ‏180

‏                    ‏دلیل رجحان نیّت بر عمل‏··· ‏181


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 244

‏                    ‏نیّت، ارادۀ باعثه بر عمل‏··· ‏181

‏                    ‏تفاوت عمل واحد به سبب نیّتها‏··· ‏181

‏                    ‏نیّت، تمام حقیقت و صورت ملکوتیّۀ عمل‏··· ‏183

‏                    ‏فنای عمل در نیّت‏··· ‏183

‏                    ‏ابقای عمل به اخلاص پس از عمل‏··· ‏184

‏                    ‏برای خدا، سبب پایداری عمل‏··· ‏185

‏                    ‏سجّین جایگاه عمل برای غیر خدا‏··· ‏185

‏                    ‏ریا، مبدّل حسنات به سیّئات‏··· ‏186

‏                    ‏ولایت اهل بیت(ع) شرط قبول اعمال‏··· ‏186

‏     ‏فصل چهارم: شفاعت و عدالت‏··· ‏189

‏          ‏حقیقت شفاعت شافعان‏··· 189‏

‏                    ‏حقیقت شفاعت‏··· ‏189

‏                    ‏ظاهر و باطن شفاعت‏··· ‏189

‏                    ‏شفاعت باطن هدایت‏··· ‏189

‏                    ‏پیغمبر(ص) شفیع دایرۀ تحقق‏··· ‏190

‏                    ‏شفاعت پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام‏··· ‏190

‏                    ‏شفاعت جهنّم (جلوۀ رحمت حق)‏··· ‏190

‏          شبهات پیرامون شفاعت و جواب آن··· 191‏

‏                    ‏شرک بودن طلب شفاعت از مردگان‏··· ‏191

‏                    ‏شفاعت یعنی دخالت غیر در کار خداوند‏··· ‏191

‏                    ‏نیاز خداوند به واسطه برای بخشش‏··· ‏192

‏                    ‏شفاعت و تغییر در ارادۀ خداوند‏··· ‏192

‏                    ‏قرآن و شفاعت‏··· ‏193

‏          شفاعت در آخرت··· 194‏

‏                    ‏شفاعت آخرت، بر اثر قابلیّت ازدواج نور عبد با نور ولیّ‏··· ‏194


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 245

‏                    ‏جمع رحمت و غفران حق با عقوبت و تعذیب‏··· ‏196

‏                    ‏دعای نافع در جلب مغفرت و شفاعت‏··· ‏196

‏                    ‏جزافی نبودن شفاعت در آخرت‏··· ‏197

‏                    ‏امید شفاعت همراه سعی و کوشش‏··· ‏197

‏                    ‏لزوم ارتباط اخلاقی با ائمه ـ علیهم السلام‏··· ‏197

‏                    ‏شفاعت همراه تناسب و تجاذب باطنی‏··· ‏198

‏                    ‏امیدهای واهی در شفاعت‏··· ‏198

‏                    ‏نیاز به استعداد برای نیل به شفاعت‏··· ‏199

‏                    ‏وجود ایمان شرط قابلیّت برای شفاعت‏··· ‏199

‏                    ‏حصول لیاقت به شفاعت پس از فشارها‏··· ‏199

‏                    ‏شفاعت در عالم قبر و برزخ‏··· ‏200

‏                    ‏زمان وقوع شفاعت‏··· ‏200

‏                    ‏شفاعت گناهکاران پس از مراحل طولانی‏··· ‏201

‏                    ‏عذابهای برزخ راه نیل به شفاعت در قیامت‏··· ‏201

‏          موانع شفاعت··· 202‏

‏                    ‏شکست جنود رحمانی در مملکت انسان‏··· ‏202

‏                    ‏از دست دادن فطرت توحید‏··· ‏202

‏                    ‏خروج از ولایت حق‏··· ‏202

‏                    ‏مغضوب حق بودن‏··· ‏203

‏                    ‏بریدن از پیغمبر(ص) و اهل بیت(ع)‏··· ‏203

‏                    ‏بی بهره ای از نور توحید و ولایت‏··· ‏203

‏                    ‏فراگیری کدورت معاصی‏··· ‏203

‏                    ‏سبک شمردن نماز‏··· ‏203

‏          شفاعت جلوۀ رحمت حق تعالی··· 204‏

‏                    ‏رحمت واسعۀ حق در دنیا و آخرت‏··· ‏204


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 246

‏                    ‏بسط رحمت حق در آخرت‏··· ‏204

‏                    ‏انسان در احاطۀ رحمت حق‏··· ‏205

‏     ‏فصل پنجم: توبه‏··· ‏207

‏          توبه و اجرای عدالت در پاداش و کیفر اعمال··· 207‏

‏                    ‏چشم پوشی از یک عمر نافرمانی با توبه‏··· ‏207

‏                    ‏پذیرش توبه مقتضای غفّاریت خداوند‏··· ‏208

‏          ارکان و شرایط توبه··· 208‏

‏                    ‏پشیمانی و عزم بر عدم تکرار‏··· ‏208

‏                    ‏کلام امیرالمؤمنین علیه السلام پیرامون توبه‏··· ‏209

‏                    ‏شرح کلام امیرالمؤمنین علیه السلام‏··· ‏209

‏                    ‏ادای حقوق الله ‏··· ‏210

‏                    ‏ادای حقوق مردم‏··· ‏211

‏                    ‏شرایط کمال توبه‏··· ‏211

‏                    ‏جبران گناه با عبادت و ریاضت‏··· ‏211

‏                    ‏رستگاری بر اثر توبه و ایمان و عمل صالح‏··· ‏212

‏                    ‏زمان پذیرش توبه‏··· ‏212

‏                    ‏نقش علم و جهل در پذیرش توبه‏··· ‏213

‏                    ‏وجود امکان توبه برای همه‏··· ‏213

‏                    ‏توفیق توبه بر اثر قابلیّت‏··· ‏213

‏                    ‏قیام بر ضدّ خدا و احکام خدا مانع توفیق توبه‏··· ‏214

‏                    ‏سیاهی دل بر اثر کارهای زشت‏··· ‏215

‏     ‏فصل ششم: حبّ و بغض اهل بیت(ع)‏··· ‏217

‏          تأثیر حب و بغض اهل بیت(ع) در ردّ و پذیرش اعمال··· 217‏

‏                    ‏پیروی سبب پایداری دوستی اهل بیت(ع)‏··· ‏217

‏                    ‏محب و شیعه پیرو عملی اهل البیت(ع)‏··· ‏218


کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 247

‏          بررسی روایات معارض پیرامون اعمال··· 219‏

‏                    ‏قبولی اعمال بر اثر معرفت‏··· ‏219

‏                    ‏سیرۀ اهل بیت(ع) شارح اخبار‏··· ‏220

‏                    ‏ویژگیهای شیعیان علی(ع)‏··· ‏220

‏                    ‏ثواب خدا بر پایۀ عمل‏··· ‏221

‏                    ‏نیل به ولایت اهل بیت(ع) با عمل و پرهیزگاری‏··· ‏222

‏                    ‏حدّ وسط بودن شیعیان‏··· ‏222

‏                    ‏انسان در گرو اعمال خود‏··· ‏223

‏                    ‏ناکافی بودن محبّت علی(ع)‏··· ‏224

‏                    ‏گریه و زاری امام سجّاد(ع) از خوف خدا‏··· ‏224

‏                    ‏وابستگی سود و زیان اعمال به ایمان و کفر‏··· ‏225

‏                    ‏هشدار به فریبهای شیطان‏··· ‏229

‏          ارتباط ولایت با اعمال··· 230‏

‎ ‎

کتابعدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 248