فصل چهارم: نهضت امام از آغاز تا تبعید ایشان
نمایش مضحک رفراندوم عمومی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

نمایش مضحک رفراندوم عمومی

نمایش مضحک رفراندوم عمومی

‏ششم بهمن 1341 روز برگزاری رفراندوم فرمایشی بود. رژیم چون می دانست مردم از‏‎ ‎‏این رفراندوم استقبال نخواهند کرد قبلاً عده ای از روستاییان و کشاورزان شهرستانها را‏‎ ‎‏گردآوری کرده بود تا در تهران به همراه کارگران شهرداری و کارمندان که مجبور به‏‎ ‎‏شرکت بودند در پای صندوقها حاضر شوند. در سایر شهرها نیز به کارخانه دارها گفته‏‎ ‎‏شده بود تا کارگران را وادار به شرکت در رفراندوم کنند و الا اخراج می شوند و با‏‎ ‎‏فیلم برداری از صحنه های رأی ریزی کشاورزان و کارگران و کارمندان دولتی و پخش از‏‎ ‎‏تلویزیون چنین القا کردند که مردم به اختیار خودشان شرکت کرده اند؛ ولی عمده مردم‏‎ ‎‏ایران آن روز به عنوان اعتراض با اینکه تعطیل نبود از خانه هایشان هم بیرون نیامدند و‏‎ ‎


کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 119

‏تقریباً کسی در خیابانها و در محل جمع آوری آرا نبود و در تمامی شهرستانها وضع به‏‎ ‎‏همین منوال بود. افراد آگاه گول این ظاهرسازیها را نمی خوردند. بعضی از خبرگزاریها در‏‎ ‎‏توصیف حضور مردم تهران گفتند: یک چهره تهرانی در کنار صندوقهای رأی دیده نشد.‏‎ ‎‏اگرچه تبلیغات دولتی شاه و خبرگزاریهای امریکا و انگلیس خبر از شرکت میلیونی مردم‏‎ ‎‏در رفراندوم می دادند و کندی رئیس جمهور امریکا سریعاً به شاه تبریک گفت.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 120