فصل هفتم: سرنوشت نهضت بعد از تبعید امام
نظر عمومی مردم قم در مورد این قضیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : ۱۳۸۷

زبان اثر : فارسی

نظر عمومی مردم قم در مورد این قضیه

نظر عمومی مردم قم در مورد این قضیه

‏متأسفانه جوّ آن روز قم هم آمادگی این نوع حرکات انقلابی را نداشت. عده زیادی از‏‎ ‎‏مردم واهمه داشتند که وارد صحنه بشوند عده ای نیز بر اثر تبلیغات سوء معتقد شده‏‎ ‎‏بودند که باید دست از مبارزه کشید و در مورد این واقعه بخصوص نیز اکثر مردم قم اعم‏‎ ‎‏از بازاری و غیربازاری و حتی مذهبیها به تبعیت از مراجع و به خاطر تبلیغاتی که شده بود‏‎ ‎‏مخالف این قضیه بودند. خود من نیز در همان روزها در برخوردهایی که با مردم در‏‎ ‎‏مغازه یا داخل تاکسی داشتم پی بردم که چندان موافق این حرکات طلبه ها نیستند و‏‎ ‎‏می گفتند که این یک حرکتی است که بچه طلبه ها به آن دست زده اند و مراجع و علما‏‎ ‎‏مخالف هستند چرا که مردم از عمق مسأله خبردار نبودند. در همین گیرودار گاهی‏‎ ‎‏عده ای از اشرار قم نیز به تحریک ساواک اقداماتی مثل شکستن شیشه های مدرسه‏‎ ‎‏دارالشفاء از سمت رودخانه انجام می دادند.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 319